عمومی

منبع پایان نامه ارشد درباره GSTT1، میکس، CAT

و دستگاه ها دستگاههای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: 1. سمپلر 2. ترازو 3. Vortex 4. میکروسانتریفیوژ 5. Electrophoresis( که شامل تانک و منبع جریان برق می باشد) 6. دستگاه PCR17 7. مایکروفر 8. اتوکلاو 9. دستگاه Gel documentation 10. Rotator 11. pH-meter 12. Hot plate 3-3: استخراج DNA روش استخراج، روش Boiling […]

عمومی

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

ک اتم آهن در مرکزش است. آنزیم کاتالاز یکی از آنزیمهای مهم آنتیاکسیدان داخلی میباشد. سمومی مانند پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل میکند. کاتالاز در پراکسی زوم وجود دارد و باعث تجزیهی پراکسید هیدروژن میشود. در پستانداران بیشترین سطح کاتالاز در کبد، کلیه، گلبولهای قرمز و کمترین سطح کاتالاز، در بافتهای همبند […]

عمومی

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، تقسیم بندی، اکسیداسیون

میشوند. در شکل 1-2 ساختار این گیرنده و مکانیسم عمل آن نشان داده شده است .(Lambert et al., 2005)از طریق این مکانیسم اپیات های مانند مورفین باعث مهار درد می شوند. رسپتورهای اپیوئیدی مختلفی در سلولهای گوناگون تولید میشوند و در موقع تحریکپذیری باعث ایجاد تاثیرات متفاوتی می‌شوند. شکل 1-2- ساختار گیرنده های اپیوئیدی و […]

عمومی

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مصرف کننده

تقدیم به پدر و مادر بزرگوارم که دست های نوازشگرشان التیام بخش اشک های دوران طفولیتم بوده و تمامی فرهیختگان عرصهی دانش که الفبای زندگی را بر کشتی تندرو خیالم حک نمودند. سپاسگزاری به نام پادشاه پادشاهان گناه آمرز مشتی عذرخواهان تقدیر تشکر می نمایم از تمامی دانش پژوهان، اندیشمندان و فرهیختگان عرصه پرتلاطم علم […]

عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی میلیلیتر، شکمبه، شیرابه

شد ((Makkar, 2000. سرنگ‌های شاهد در شروع، وسط و انتهای سرنگها قرار داده شد. بعد از ریختن نمونه در سرنگها، بدنه پیستون با وازلین چرب شد و سپس سرنگهای حاوی نمونه در انکوباتور با دمای 39 درجه سانتیگراد قرار گرفت، تا در زمان اضافه کردن شیرابه شکمبه ، محیط کشت باید دمای مناسبی داشته باشد. […]

عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی تعیین، کیسهها، ریخته

فلینگ ارزیابی FP درجه بد 20-0 1 متوسط 40-21 2 نسبتاً خوب 60-41 3 خوب 80-61 4 عالی 100-81 5 FP:fleing point فرمول محاسباتی شاخص فلینگ به شرح ذیل می باشد. رابطه (3-1) FP = 220 + [ (2 × DM) – 15 ] – 40 × pH 3-4-1-2- تعیین ماده خشک چهار گرم نمونه […]

عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی تعیین، میزان، خوشخوراکی

ارزش غذایی خوراک را پیش بینی نمود. روش کیسههای نایلونی، با قرار دادن مواد خوراکی در شکمبه دام، امکان مجاورت نزدیک خوراک مورد آزمایش را با محیط طبیعی تخمیر میسر میسازد. و شاید بتوان گفت که روشی بهتر از آن برای تقلید از محیط شکمبه (از نظر درجه حرارت، pH، بافر و آنزیمها) وجود ندارد […]

عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی سیلو، تغییرات، تجزیه

د اسید لاکتیک13 2-باکتریهای مولد اسید بوتیریک14 3-باکتریهای کلی آیروژن15 4-باکتریهای مولد اسید سیتریک16 5-محرکهای مختلف فساد و پوسیدگی و 6- قارچهای مخمر. از بین تمام این میکروارگانیسمها، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک مطلوب و مورد توجهاند. در شرایط مساعد این باکتریها به سرعت، مقدار زیادی اسیدلاکتیک را که برای نگهداری علوفه سیلاژ شده لازم است، تولید […]

عمومی

پایان نامه با واژگان کلیدی عوارض وجود، اضافه وزن

مغذی موجود در آن نسبت به سایر محصولات علوفه‌ای از ارزش غذایی بیشتری برخوردار است. بهترین نوع محصول ممکن است در هر هکتار 18 تن ماده خشک تولید نماید. .تعداد دوایر متحدالمرکز در چغندر علوفه ای 5-3 عدد و در چغندر قند 12-8 عدد می باشد.نظر بهاینکه تاکنون تحقیقات کاملی در مورد ارزش غذایی چغندرعلوفهای […]