بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

با توجه به جدول ۴-۱۸ میتوان مدل نهایی این تحقیق را ارائه نمود. همانگونه که در شکل مشاهده میشود روابط تأیید شده با رنگ کامل و روابط تأیید نشده بصورت نقطه چین نمایش داده شده است. شکل ۴-۸- نتیجه نهایی از ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

ترویج ایده ۵۹۱/۰ همان طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از ۵/۰ بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه‌گیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است. ۴-۲-۲-۵ ) بررسی فرضیه های تحقیق: فرضیه اصلی ۱ ادامه مطلب…

مقاله – بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۶۱۸/۴ IP1 ۸۶۲/۰ ۷۹۹/۱۷ IP2 ۷۳۲/۰ ۹۷۷/۶ IP4 ۷۰۴/۰ ۱۹۸/۶ همان طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود تمامی مقادیر سنجههای مرتبط با متغیر مکنون که در خانه های هاشورخورده مشخص شدهاند بالاتر از ۵/۰ است. بنابراین می‌توان گفت مدل ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر …

۴-۲-۱ ) بررسی نرمال بودن داده‌ها: پیش‌نیاز انجام تمامی آزمون‌های پارامتری، نرمال ‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. به طور کلی می‌توان گفت که آزمون‌های پارامتری، عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوار هستند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی‌توان استنباط ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر …

SM اشتراک خطاها و اشتباهات لیکرت ۵ نقطه ای ۶۳۳/۰ ۷۹۷/۰ IP ترویج ایده لیکرت ۵ نقطه ای ۶۶/۰ ۸۱۱/۰ همانطور که مشاهده می‌شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و ملاحظه می‌شود ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل …

روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است (مومنی و فعال‌قیومی، ۱۳۹۰، ص ۲۰۶) به این معنی، که وسیله اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه موردنظر را ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل …

۲-۴-۱) رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: بر اساس نتایج تحقیقات قبلی مشخص شده است که اشتراک بهترین تجربیات ترویج و اجرای ایده های جدید را در دریافت کننده های دانش تشویق میکند (بعنوان مثال Nonaka, 1994; ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۱۰

بسیاری از گره های مسیر طولانی سفر اسکندر به دست او گشوده میشود از جمله کشتن نوط، رهایی اسکندر از دست ملک زنگیان، تدبیر برای عبور از تاریکی، روش رهایی از مرغان غولپیکر، همچنین او راهنمای اسکندر در سرزمین گلیمگوشان ادامه مطلب…