دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۷

از آنیماهای ذکر شده در داستان داراب به جز ناهید و خواهر دوم طمروسیه، بقیه زنانی متأهل هستند که همسر و فرزند را ترک میکنند و به دنبال میل و خواسته خود میروند، از این نظر حتی آنیماهای مثبت داستان، نقطهای تاریک در خود دارند و هیچکدام به طور کامل ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۲

۲-۲-۱-۳- پروتوتایپ و کهنالگوپروتوتایپ(Prototype) با ترجمه فارسیِ نمونه نخستین، پیشالگو، الگو، صورت نوعیه، صورت مثالی، ایده و نمونه اعلی؛ ازدیگر مفاهیم نزدیک به کهنالگو است. «این واژه به الگویی اطلاق میشود که مرجع یک سلسله اشیاء است به خاطر شباهت آنها به این الگو»(کهنموییپور، ۱۳۸۱ : ۶۸۰) و یا «هر ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۶

«گفت این آتش چرا کردهاند؟ گفت اینها همه ماهپرستند. چون ماه نهان شود اینها برین هیکل آتش کنند… تا راه غلط نکند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۴۶- ۴۳۷). «ایشان گفتند … ما ماه میبینیم و میپرستیم»(همانجا: ۴۴۳). برای مثالهای دیگر نک: (همانجا: ۴۱۵ و ۴۲۵)خورشید یکی دیگر از اجرام سماوی است که مناطق ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون …

۱-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر تاب آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد.۲-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برکانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تأثیر دارد .۳-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی‌ بیماران دیابتی تاثیر دارد.۴-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برهموگلوبین گلوکوزیته بیماران ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، …

۲-۲-۳- استرس و سلامت عمومیسواتی مهتا[۳۳۷] و همکاران (۲۰۱۱) اثر بخشی درمان شناختی رفتاری را در بهبود پیامدهای روان شناختی بیماران جسمی مبتلا به ضایعه نخاعی از جمله اضطراب، افسردگی، مقابله با استرس و سازگاری با ناتوانی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی رفتاری می‌تواند به ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها …

شکل(۳-۴) اندازه گیری قد ایستاده………………………………………………………………………………………………………………………۲۸شکل(۳-۵) اندازه گیری قد نشسته……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸شکل(۳-۶) اندازه گیری طول ران………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹شکل(۳-۷) اندازه گیری طول ساق پا……………………………………………………………………………………………………………………۲۹شکل(۳-۸) اندازه گیری طول دو دست………………………………………………………………………………………………………………..۲۹شکل(۳-۹) اندازه گیری طول بازو……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰شکل(۳-۱۰) اندازه گیری طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰شکل(۳-۱۱) اندازه گیری طول کف دست…………………………………………………………………………………………………………….۳۰شکل(۳-۱۲) اندازه گیری طول آرنج تا نوک انگشت………………………………………………………………………………………………۳۱شکل(۳-۱۳) اندازه گیری عرض شانه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱شکل(۳-۱۴) اندازه گیری عرض ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۲- اتحادیه های کارگری که در سال های دههْ ۱۹۳۰ شکل گرفت و بر مفهوم تعریف رضایت شغلی تأثیر به سزایی گذاشت .تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران ،و سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن زمان وجود نداشت ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۶۰ ………………………… داشتن شانس برای ارتقا۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ داشتن تماس زیاد با مردم۸۳ ………………………… داشتن ساعات کار انعطاف پذیر اقتباس از (Hugick and leonard 1991)و بر این اساس پول[۵۷] عواملی مانند سن ،تفاوت های فرهنگی ،جنسیت ،تفاوتهای نژادی به خصوص در ایالات متحده را در احساس نسبت به شغل مؤثر می داند .واین ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

نمودار ۲-۱۲ مدل رضایت شغلی بر اساس نظریات پول سپکتر (۱۹۹۷)پیامدها…………… حالت های روانشناختی …. ویژگی های اصلی شغلاقتباس از (paul.spector,1997:32)ویژگی ها توصیف ویژگی ها۱- تنوع مهارت ها تعداد مهارت های متفاوت برای انجام یک شغل۲- هویت شغل یک کارمند یک شغل یا قسمت عمدهْ یک شغل رابه تنهایی انجام می ادامه مطلب…