پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد کشورهای در حال توسعه

نابودی این سیستم دارند. نمی‌توان توقع داشت که کلیه طرفین حول یک تز «منطقی» به توافق برسند بلکه در بهترین حالت «مرز»هایی قابل تعیین خواهند بود که به طور نسبی موجب رضایت خاطر تمامی جناح‌ها گردد و لازمه این رضایت سهم عادلانه‌ای است که از مجموعه منافع مادی این فعالیت بتواند نصیب هر یک گردد. […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین اشغالی […]

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد کشورهای پیشرفته

کنوانسیون 1958 و 1982 وجود یک ارتباط واقعی بین کشتی و دولت ثبت به گونه‌ای که اعمال قوانین و کنترل موثر دولت پرچم را برروی کارکرد کشتی در زمینه‌های قضایی و اداری میسر نماید، ضروری و الزامی است. از آنجایی که در این دو کنوانسیون هیچ پیش شرطی جهت عدم شناسایی ملیت کشتی‌هایی که دولت […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع ایالات متحده آمریکا

هنگامیاست که اختلاف بین دولتها و یا طرفین دعوا به مرحله خطیری رسیده است و هر آن انتظار درگیری بین قوای نظامی دو کشور وجود دارد.آراء ترافعی و مشورتی دیوان در قضایا و پروندههای مختلف به لحاظ آثار حقوقی که دارند، نقش زیادی را در حفظ صلح وامنیت بینالمللی دارند. دیوان تا کنون در چند […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

حملهﺍﻱ واقع نشده است، مردود شمرده شود و ظرفیتﻫﺎﻱ سوء استفاده دولتها عملاً کاهش یابد. در واقع دفاع مشروع صرفاً بر مبنای احتمالات و پیش بینیها و احساس ترس از حملهﺍﻱ در آینده، قابلیت اعمال ندارد. و این امر به واقع خط بطلانی است بر نظریه هیات عالی دبیرکل که در گزارش خود دفاع مشروع […]