پژوهش دانشگاهی – قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به …

تفاوت در قصد: به این بیان که قصد در اجاره معمولی، مطلق انتقال منفعت می‌باشد بر خلاف اجاره به شرط تملیک، که قصد طرفین علاوه بر انتقال منفعت، انتقال عین هم می‌باشد. البته در این تفاوت، تعبیرات نویسندگان با هم فرق دارد. برخی معتقدند که در اجاره به شرط تملیک ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک، …

برخی معتقدند که اجاره به شرط تملیک بیع معلق است و از همین رو آن را بیعی می‌دانند که تملیک آن منوط به پرداخت آخرین قسط آن از سوی مستأجر است و در واقع انتقال مالکیت را معلق به حصول معلق علیه که همان پرداخت اقساط از سوی مستأجر باشد ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک، احکام و …

البته، در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت که این اشکال مبنایی می‌باشد زیرا که وعده به بیع از طرف موجر بعد از انجام تعهدات مستاجر از دو حال خارج نیست یا نظرمان این است که برای مستاجر حق می‌آورد یا که نظرمان این است که برای او حق نمی ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به شرط …

سوم: در عقد اجاره، موجر که فرض آن است که مالک مال باشد می‌تواند عین مال خود را به فروش برساند و فروش عین مال هیچ منافاتی با تملیک منافعی که قبلاً به مستأجر کرده است ندارد در حالی که در اجاره به شرط تملیک، فروش عین مال از سوی ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به …

چنین هزینه‌هایی به هنگام معامله بر عهده مالک خواهد بود. مع الوصف از آن‌جا که لزوم پرداخت هزینه‌های فوق توسط مالک از قواعد آمره حقوقی نیست، تراضی بر خلاف آن، به نحوی که مسؤولیت پرداخت با منتقل آلیه باشد، هیچ منعی ندارد. بدین ترتیب در معاملات طرفین می‌توانند هزینه‌های ناشی ادامه مطلب…