اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 28

 جستجو و برقراری ارتباط با خریداران بالقوه  انطباق یا شکل دادن و جور کردن کالا با نیازهای خریدار  مذاکره یا دست یابی به توافق بر سر قیمت و سایر شرایط انجام معامله  توزیع فیزیکی یا حمل و نقل و انبار کردن کالا  تأمین مالی  قبول مخاطرات مربوط به انجام کار ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 29

نزدیکی مسیرها و پایانه های حمل و نقل بنا م یکنند. موقعیت مکانی یک فروشگاه نقش مهمی درانتخاب فروشگاه توسط مصرف کننده دارد، در شرایطی که تمامی عوامل نسبتا یکسان باشند،مصرف کننده ترجیح می دهد فروشگاهی را انتخاب کند که از نظر مکانی به او نزدیک تر باشد.اندازه فروشگاه نیز ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 23

1-11-2محصولمحصول یعنی تركیبی از كالا و خدمات كه شركت به مشتریان هدف عرضه می كند )کاتلر وآرمسترانگ، ٢٠٠٨ : ص ٥٩ (.واژه محصول برای اشاره به محصولات فیزیکی و یا هسته هر خدمت به کار می رود. بنابراین تعریف، خرید یک اتومبیل )محصول فیزیکی( و استفاده از تاکسی)جابجایی(، هر دو ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 24

۴- دوام: طول عمر محصول و استحکام کلی آن۵- به هنگامی و سهولت6-زیبایی شناختی۷- ارزش مارک )موون و مینور، ۱۳۸۲ : ص ۲۳۰).کیفیت نقشی مهم را به عنوان عاملی مؤثر در الگوهای جهانی تجارت دو سویه، بازی می کند. تأثیر،کیفیت بر تقاضا از طریق روابط بین درآمد و تقاضای کلی ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 26

شرکت، اشاعه ویژگی در خط محصول و تصمیم ساخت یا خرید وجود دارد. براساس این نوع تصمیم گیری ها، چهار راهبرد متمایز ارائه ویژگی، مشخص شده است. این چهار راهبرد عبارتند از:دیکتاتوری، ابتکاری، تأسیسی و پیروی. شرکت های دیکتاتوری، ویژگی های نوآوری را که بر مبنای فن آوری جدید است ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 13

10-2مدل های آمیخته بازاریابینیل بوردن( ١٩٦٠ ) در مقاله خود به نام” مفهوم آمیخته بازاریابی”، عناصر آمیخته بازاریابی ونیر و های بازار که به این آمیخته مربوط می شوند را فهرست نمود. این عناصر عبارت بودند از:برنامه ریزی محصول، قیمت، نام تجاری، کانال های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، ترفیع،بسته بندی، ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 9

6-2فرایند مدیریت بازاریابیبازاریابی، فروش و تبلیغات ساده نیست، بلکه عبارتست از یک فرایند کامل برای هماهنگ کردن شرکت با بهترین فرص تها که شامل مراحل زیر می باشد:1-6-2 تجزیه و تحلیل موقعیت های بازارشرکت ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند، به طور دائم محیط و ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 10

این محیط از نیروهای نزدیک به شرکت همچون خود شرکت، مؤسسات توزیع کننده، بازارها، رقبا وجوامعی تشکیل می شود که توانایی شرکت را در ارائه خدمت به مشتریان تحت تأثیر قرار می دهد.2-7-2 محیط كلان شركتمحیط کلان از نیروهای اجتماعی بزرگتری تشکیل م یشود که محیط خرد را به طور ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 3

2-13اهمیت توجه به مشتری 652-14 مشتری و رضایت مشتری 672-15هفت مفهوم کلیدی شناخت رفتارمصرف کننده 672-16معرفی مدل آمیخته بازاریابی فرش دستباف 702-17پیشینه تحقیق 722-17-1 پیشینه تحقیق داخلی 722-17-2 پیشینه تحقیق خارجی 752-18تاریخچه و معرفی فرش دستباف کرمان 81فصل سوم: روش انجام تحقیق3-1 مقدمه 873-2نوع تحقیق 873-3 جامعه آماری تحقیق 883-4 ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 4

5-2-2 نتایج فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………………….1205-3 مقایسه نتایج کارها ی انجام شده دراین زمینه…………………………………………………………….1235-4 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….1275-5 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………….129منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………..130ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………….137فهرست نگاره هانگاره 2-1 مفاهیم اساسی بازاریابی…………………………………………………………………………..12…………………………نگاره 2-2 مقایسه مفاهیم فروش وبازاریابی…………………………………………………………………15……………………….نگاره 2-3 ابعاد گوناگون بازاریابی……………………………………………………………………………..19…………………………نگاره 2-4 کانال های اصلی توزیع……………………………………………………………………………39…………………………نگاره 2-5 فرایند رفتار مصرف کننده………………………………………………………………………62…………………………نگاره 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت پاسخگویان……………………………………………………….84نگاره 4-2 ادامه مطلب…