ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه علوم و فنون مازندرانپایان نامهمقطع کارشناسی ارشدرشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعیعنوان : ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیکاستاد راهنما : دکتر نیکبخش جوادیاناستاد مشاور : دکتر جواد رضائیاندانشجو ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 40

3-4نمونه آمارینمونه آماری تحقیق مزبور خریداران مراجعه کننده به فروشگا ه های فرش در سطح شهر کرمان می باشد.3-4-1روش نمونه گیریدر این پژوهش، برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. بدینترتیب که پرسش نامه تحقیق میان خریداران فرش دستباف شهر کرمان بصورت مساوی تقسیم ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 41

اصالت هنری تاریخی مجموعه سؤالات مربوط به هرکدام از بخش های فوق بر اساس شاخص هایی که پژوهشگران برای اندازه گیری هر یک از متغیر ها توسعه داد ه اند، طراحی شده است.عنصر محصول توسط ٧ سؤال ٥ امتیازی مقیاس لیکرت (از ١: بسیار کم تا ٥: بسیار زیاد) مورداندازه ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 42

3-7سنجش اعتماد) پایایی )پرسش نامهقابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازهگیری و جمع آوری اطلاعات است و بدینمعنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد )سرمد ودیگران، ١٣٧٩ ،ص ١٦٦ . ( به عبارت دیگر پایایی یعنی ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 36

بروز تعارضاما ساده سازی تصمیم خرید توسط خریداران، مثل استفاده از یک مارک و وفاداری به آن،گاهی آن ها را دچار تعارض می کند چرا که گاهی اوقات وفاداری به یک مارک باعث می شود که مصرف کننده از محصولات بهتر از این نوع و حتی باصرفه تر جا بماند ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 37

تعدادمنابع نفوذ دوره زمانی وسعت نفوذ فرهنگخرده فرهنگ هاطبقه اجتماعیخانوادهدوستان و گروه های مرجعشرایط خارجیمحیط بازاریابیاثرات موقعیتی تعدادکمی منبع نفوذ بلند مدت نفوذ عامتعدادزیادی منبع نفوذ کوتاه مدت نفوذخاص 2-15-7کلید هفتم: رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف، متفاوت است .افراد مختلف به واسطه تفاوت های فردی، رفتارهای مصرفی مختلفی بروز ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 38

هدف از انجام این تحقیق ارتقای دانش در زمینه تعاونی های تولیدی در كشور، بررسی و تعیین رابطه احتمالی میان كیفیت، قیمت، تبلیغات و نحوه توزیع محصولات شركت های تعاونی تولیدی شهرستان كوهدشت با تصمیم خرید مشتریان و تعیین میزان رضایت مندی مشتریان در این زمینه در نیمه ١٣٨٩ بوده ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 32

ضروری است. رفتار مصرف کننده فرایندی پیچیده و چند بعدی است. اتخاذ تصمیمات درست وموفقیت آمیز بازاریابی توسط سازمان های تجاری و مؤسسات غی رانتفاعی مستلزم داشتن اطلاعات جامع از رفتار مصرف کنندگان است. ما باید در مورد مشتریان خاصی که در هر تصمیم گیری بازاریابی دخیل هستند اطلاعات مناسبی ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 33

کلید چهارم متفاوت بودن رفتار مصرف کننده از نظر زمان وپیچیدگی کلید پنجم وجود نقش های مختلف دررفتار مصرف کننده کلید ششمکلید هفتم تحت نفوذ بودن رفتار مصرف کننده توسط عوامل خارجی خاصمتفاوت بودن رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف 2-15-1کلید اول: رفتار مصرف کننده انگیزشی است.علت اصلی وقوع رفتار ادامه مطلب…

اولویت بندی ورتبه بندی عناصرآمیخته بازار یابی فرش دستباف از دید خریداران- قسمت 35

تنظیم شرایط پرداخت مشاهده دیگران ) چشم و هم چشمی( آماده شدن برای خرید احتمالیآینده ،کنار گذاشتن تعیین و تنظیم جزئیات جزئیات بحث با دوستانکسب اطلاعاتارزیابی نظرات دیگران 2-15-3کلید سوم: رفتار مصرف کننده یک فرایند است .با توجه به نگاره ۲-5از فرایند رفتار مصرف کننده، می توان این فعالیت ها ادامه مطلب…