منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مصرف کننده

تقدیم به
پدر و مادر بزرگوارم
که دست های نوازشگرشان التیام بخش اشک های دوران طفولیتم بوده
و
تمامی فرهیختگان عرصهی دانش که الفبای زندگی را بر کشتی تندرو خیالم حک نمودند.
سپاسگزاری
به نام پادشاه پادشاهان گناه آمرز مشتی عذرخواهان
تقدیر تشکر می نمایم از تمامی دانش پژوهان، اندیشمندان و فرهیختگان عرصه پرتلاطم علم و ادب که در وجود منورشان شمشیر قلم با حریر کتاب آشتی نموده است و در حنجره شان فریاد نوع دوستی با مناجات مانوس گشته. به خصوص نهایت سپاس را دارم از استاد راهنما و مشاور اندیشمند و فرهیختهی خود جناب آقای دکتر مصطفی سعادت و دکتر ایرج سعادت که با تلاش بیدریغشان در خزان همواره تلاش نمودند تا راه راه بهار دانش را بر شاگرد حقیرشان فراهم نمایند. همچنین تشکر می کنم از جناب آقای دکتر رضا یوسفی که زحمت داوری این پایان نامه را تقبل نمودند.
چکیده
بررسی ارتباط چندشکلی های ژنتیکی ژنهای
GSTM1 ، GSTT1 و CAT با خطر اعتیاد به مواد مخدر
به کوشش
محمدرشید خلیقینسب
خانواده ژنی گلوتاتیون S ترانسفراز و کاتالاز از آنزیمهای متابولیکی مهم در سم زدایی گونههای فعال اکسیژن میباشند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چندشکلیهای ژنتیکی GSTM1، GSTT1 و CAT C-262T با استعداد ابتلاء به مواد مخدر هروئین، شیره، تریاک و شیشه میباشد. در این مطالعه مورد- شاهدی ۷۰۸ نفر معتاد به مواد مخدر و ۷۹۹ نفر سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای تعیین ژنوتیپهای نول GSTM1 و GSTT1 از روش multiplex-PCR و تعیین ژنوتیپهای چندشکلی CAT C-262T از روش PCR- RFLP استفاده گردید. نتایج نشان داد که فراوانی ژنوتیپ های نول GSTM1 و GSTT1 در افراد معتاد به هروئین، شیره و شیشه نسبت به افراد سالم اختلاف معنی داری ندارد. همچنین حذف همزمان هر دو ژن در افراد معتاد به هروئین، شیره و شیشه در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد. فراوانی ژنوتیپ نول GSTT1 در گروه معتادان به تریاک در مقایسه با افراد سالم به طور معنی داری بیشتر بود (۰۳۷/۰P=، ۳۹/۲-۰۲/۱CI= 95%، ۵۶/۱OR=)، ولی ارتباط معناداری بین ژنوتیپ نول GSTM1 و خطر اعتیاد به تریاک مشاهده نگردید (۰۵۲/۰P=، ۰۰/۱-۴۸/۰CI= 95%، ۶۹/۰OR=). در بررسی ارتباط بین چندشکلی ژنتیکی CAT (C-262T) و خطر اعتیاد به هروئین، شیره، تریاک و شیشه، اختلاف معنی داری بین ژنوتیپهای این چندشکلی و اعتیاد به هروئین، شیره و شیشه مشاهده نشد ولی نتایج نشان داد که فراوانی ژنوتیپ TT از این چندشکلی در افراد معتاد به تریاک به طور معنی داری نسبت به افراد سالم بیشتر است (۰۰۲/۰P=، ۴۰/۶-۴۹/۱CI= 95%، ۰۹/۳OR=).
کلید واژه: اعتیاد به مواد مخدر- پلی مورفیسم GSTM1- GSTT1- CAT –
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- اعتیاد ۲
۱-۲- گیرندههای اپیوئیدی ۴
۱-۳- متآمفتامین ۶
۱-۴- علل گرایش به مواد مخدر ۶
۱-۵- کانون های پاداش و لذت در مغز ۶
۱-۶-ROS و کانال های L-Type کلسیمی ۷
۱-۷- ROS و آنزیم های آنتی اکسیدان ۸
۱-۸- گلوتاتیون S ترانسفراز ۸
۱-۹- ژن GSTM1 ۱۳
۱-۱۰- ژن GSTT1 ۱۴
۱-۱۱- ژنCAT ۱۵
۱-۱۲- هدف ۱۷
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مطالعات صورت گرفته بر روی چند شکلی های ژنتیکی GSTM1 ۱۹
۲-۲- مطالعات صورت گرفته بر روی چند شکلی های ژنتیکی GSTT1 ۲۰
۲-۳- مطالعات صورت گرفته بر روی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی CAT ۲۱
۲-۴- فرضیه ۲۳
عنوان صفحه
فصل سوم: روش انجام کار
۳-۱- نمونه گیری ۲۵
۳-۲- دستگاه های مورد استفاده در پژوهش ۲۵
۳-۳- استخراج DNA ۲۶
۳-۴- مواد مورد استفاده برای انجام PCR ۲۶
۳-۵- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ۲۷
۳-۶- تعیین ژنوتیپ ۲۸
۳-۶-۱- تعیین ژنوتیپ ژن های GSTM1، GSTT1 ۲۸
۳-۶-۲-تعیین ژنوتیپ ژن CAT ۲۹
۳-۷- الکتروفورز ۳۱
۳-۷-۱- مواد مورد استفاده جهت انجام الکتروفورز ۳۱
۳-۷-۲- تهیه ی محلولهای مورد استفاده جهت انجام الکتروفورز ۳۱
۳-۷-۳- الکتروفورز ژن های GSTM1، GSTT1 و رنگ آمیزی ژل ۳۲
۳-۷-۴- الکتروفورز PCR-RFLP برای ژن کاتالاز و رنگ آمیزی ژل ۳۳
۳-۸- تحلیل آماری ۳۴
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مشخصات افراد شرکت کننده در پژوهش ۳۶
۴-۲- مقایسه چندشکلیهای ژنتیکی GSTM1 ،GSTT1 و CAT در دو گروه معتاد به هروئین و سالم ۳۶
۴-۳- مقایسه چندشکلیهای ژنتیکی GSTM1 ،GSTT1 و CAT در دو گروه معتاد به شیره و سالم ۳۹
عنوان صفحه
۴-۴- مقایسه چندشکلیهای ژنتیکی GSTM1 ،GSTT1 و CAT در دو گروه معتاد به تریاک و سالم ۴۳
۴-۵- مقایسه چندشکلیهای ژنتیکی GSTM1 ،GSTT1 و CAT در دو گروه معتاد به شیشه و سالم ۴۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی نتایج در ژنهای GSTM1 و GSTT1 و CAT ۴۹
۵-۲- پیشنهادات ۵۲
فهرست منابع ۵۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- GSTها سیتوزولی پستانداران ۱۱
جدول ۱-۲- سوبستراهای مناسب آنزیم گلوتاتیون S ترانسفراز انسانی ۱۳
جدول ۳-۱- مواد مورداستفاده برای تهیه واکنش میکس multiplex-PCR ۲۷
جدول ۳-۲- مواد مورداستفاده برای تهیه واکنش میکس ژنCAT ۲۸
جدول ۳-۳- برنامه mulitiplex-PCR برای تکثیر ژن های GSTM1، GSTT1 ۲۹
جدول ۳-۴- برنامه ی PCR برای تکثیر ژن CAT ۳۰
جدول ۴-۱- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به هروئین و سالم ۳۷
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به هروئین و سالم ۳۸
جدول ۴-۳- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در افراد معتاد به هروئین و سالم ۳۸
جدول ۴-۴- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به هروئین و سالم ۳۹
جدول ۴-۵- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به شیره و سالم ۴۰
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به شیره و سالم ۴۱
جدول ۴-۷- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در افراد معتاد به شیره و سالم ۴۱
جدول ۴-۸- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به شیره و سالم ۴۲
عنوان صفحه
جدول ۴-۹- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به تریاک و سالم ۴۳
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به تریاک و سالم ۴۴
جدول ۴-۱۱- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در افراد معتاد به تریاک و سالم ۴۴
جدول ۴-۱۲- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به تریاک و سالم ۴۵
جدول ۴-۱۳- اطلاعات جمعیت مورد مطالعه در دو گروه معتاد به شیشه و سالم ۴۵
جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی ژنوتیپ‌ ژن‌های GSTT1 و GSTM1 در افراد معتاد به شیشه و سالم ۴۶
جدول ۴-۱۵- بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت معتاد به شیشه و سالم برای ژن کاتالاز ۴۷
جدول ۴-۱۶- فراوانی ژنوتیپ ها و الل های چندشکلی CAT-262 در افراد معتاد به شیشه و سالم ۴۷
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- فراوانی مصرف کننده گان الکل و مواد مخدر در ۶ کشور مختلف ۳
شکل ۱-۲- ساختار گیرندههای اپیوئیدی ۵
شکل ۱-۳- ROS و کانالهای L-Type کلسیمی ۷
شکل ۱-۴- آنزیم های GST مسؤل کاتالیز کردن ترکیبات کارسینوژنیک و سایتوتوکسیک از طریق کنژوگه کردن آنها با گلوتاتیون می باشند ۱۱
شکل ۱-۵- خانواده ی سوپر ژن گلوتاتیون-S- ترانسفراز ۱۲
شکل ۱-۶- شکل شماتیک ژن کاتالاز و جایگاه چندشکلی ژنتیکی مورد بررسی ۱۶
شکل ۳-۱- یک نمونه از آنالیز multiplex-PCR و چند شکلی ژنتیکی دو ژن GSTM1 و GSTT1 بر روی ژل آگاروز ۳۳
شکل ۳-۲- تعیین ژنوتیپ چندشکلی ژن کاتالاز بر روی ژل آگاروز ۳۴
فصل اول
مقدمه
۱-۱: اعتیاد۱
مصرف مواد مخدر یکی از خطرناک‌ترین پدیدههای جوامع بشری در عصرِ حاضر است. اعتیاد در جهان ما چنان گسترش یافته است که به یک بیماری مزمن اجتماعی تبدیل شده و امنیت اجتماعی را متزلزل ساخته است. بر طبق داده های رسمی ۲/۱ تا ۲ میلیون ایرانی با میانگین سنی ۱۸سال معتاد به آمفتامین هستند. بیش از ۱۱ میلیون از جمعیت کشور با مسئلهی اعتیاد روبرو هستند. در طول ۳۰ سالِ گذشته، جمعیت ایران با نرخ رشد سالانهی ۸ درصدی، با بیماری خانمان سوز اعتیاد دست و پنجه نرم کردهاند. این آمار بیانگر این است که تعداد نوجوانانی که گرایش به مواد مخدر پیدا کرده اند؛ در حال افزایش بوده است(Afkari et al., 2013). متأسفانه امروزه گسترش و شیوع اعتیاد بهحدی است که معضلات اجتماعی، جسمانی و خانوادگی بسیاری را موجب شده است .(Agha et al., 2008)
به طوریکه سازمان جهانی سلامت برآورد کرده بود که بیش از ۲ میلیارد مصرف کنندهی الکلی، ۳/۱ میلیارد مصرف کنندهی تنباکو و ۱۸۵ میلیون مصرف کنندهی داروهای غیرِمجاز وجود داشته است. بنابراین جهتِ پرده برداشتن از سطح معضلاتی که پارهای از کشورها با آنها درگیر بودهاند نمودار ترسیمی شکل ۱-۱ را که بیانگر مصرف مواد مخدر و مقدار الکل مصرف شدهی این گونه کشورها میباشد به عینه دربرابر دیدگان حقیقت بین خوانندگان قرار میدهیم .(Goldman et al., 2006)
شکل ۱-۱- فراوانی مصرف کنندهگان الکل و مواد مخدر در ۶ کشور مختلف
عواملی که در شیوع اعتیاد نقش دارند عبارتند از:
• محیط: محیط از ۳ طریق میتواند در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد که عبارتند از:
• تجربههای جدید زندگی
• فردی که حتی برای مدت طولانی از مصرف مواد دور بوده است، در محیط پاک یا اصطلاحاً خنثی قرار داشته است؛ میتواند با قرار گرفتن در معرض محیطهای آلوده به مصرف مواد مخدر دوباره به سمت اعتیاد گرایش پیدا کند.
• تجربهی خوب مصرف مواد و تاثیرات روحی و روانی آن میتواند باعث جذب دوبارهی افراد به استفاده از اینگونه مواد مخدر شود .(Caprioli et al., 2007)
• مصرف دارو۲: مصرف سوء داروهایی مثل الکل و نیکوتین، منجر به تغییر در بیان ژن ها و تغییرات رفتاری افراد درگیر با این گونه مواد شدهاند.(Sinha et al., 2009)
• ژنتیک: مطالعه بر روی خانواده و دوقلوها نقش ژنتیک در اعتیاد را تایید کرده است.
مطالعاتی که بر روی خانوادهها و دوقلوها صورت گرفته است نشان میدهد، که وابستگی به الکل، نیکوتین، حشیش و دیگر مواد مخدر غیرقانونی، تحت تاثیر فاکتور های ژنتیکی بوده است .(Agrawal et al., 2008)
البته در ارتباط با تأثیر عوامل ژنتیکی در مطالعه ای که توسط Tsuang و همکاران بر روی ۳۳۷۲ دوقلو در ویتنام انجام گرفت؛ تأثیرات مختلفی از عوامل ژنتیکی، محیط خانوادگی و غیر خانوادگی بر روی داروهای متعدد گزارش شد که بزرگترین میزان تاثیر سوء در مصرف مواد مخدر را عوامل ژنتیکی داشتهاند .(Tsuang et al., 1998)
۱-۲: گیرندههای اپیوئیدی
اپیاتها۳از تریاک گرفته میشوند، که تواناییِ اتصال به گیرندههای اٌپیوئیدیِ درونزا را دارند. از این گیرندهها کاپا، دلتا و میو را میتوان نام برد؛ که از خانوادهی G پروتئینها میباشند. با فعال شدن این گیرنده ها توسط اپیات‌های مانند مورفین ۱- کانالهای کلسیمی حساس به ولتاژ۴ بسته میشوند ۲- با تأثیر بر روی کانالهای پتاسیمی باعث خارج شدن پتاسیم از سلول و هایپرپلاریزه شدن سلول میشود ۳- باعث مهار آنزیم آدنیلات سیکلاز میشود. درنتیجه اپیاتها باعثِ کاهشِ تحریک پذیریِ غشا و کاهش آزاد شدنِ نورترانسمیترها