پایان نامه روانشناسی : فرهنگ سازمانی

پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی، بررسیهایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که در زمینه بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای دیگر مرتبط با آن، از جمله: خلاقیت، فرهنگ سازمانی، بالندگی سازمانی و غیره تحقیقات متعددی انجام گرفته است؛ اما در زمینه رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی پژوهشهای قابل ذکری انجام نشده است. در این بخش، پژوهشهای داخلی و خارجی در دو بخش مجزا آمدهاند، سپس در زیر هر یک، بر اساس موضوع تحت دو عنوان مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی، تحقیقات مرتبط بر اساس نظم تاریخی قرار گرفتهاند.

۲- ۳-۲٫ پژوهش های داخلی
۲-۳-۲-۱٫ مدیریت دانش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رجاییپور و رحیمی (۱۳۸۷) در مقالهای رابطه میزان تحقق ابعاد فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی است و با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته فرایند تبدیل مدیریت دانش انجام گرفت و جامعه پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود. یافتهها بیانگر آن بود که بین فرآیند تبدیل مدیریت دانش و میزان عملکرد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. تفاوت معناداری بین میانگین میزان تحقق مؤلفه های مدیریت دانش اعضای هیأت علمی بر حسب سن، جنسیت و رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی مشاهده نشده است.
تقیزاده و تاری (۱۳۸۸) نقش مدیریت دانش و خلاقیت را بر بالندگی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش مطالعه وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از نظر مدیریت دانش، خلاقیت و بالندگی سازمانی است و نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش به روش پیمایشی است و با بهره گرفتن از پرسشنامه انجام گرفت و جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد تبریز بود. یافتهها بیانگر آن بود که خلاقیت و مدیریت دانش بر روی بالندگی سازمانی تأثیر معنیدار و مثبتی دارند و همچنین رابطه خطی به دست آمده نشان میدهد که تأثیر مدیریت دانش بر بالندگی سازمانی بیشتر از خلاقیت میباشد.
لاریجانی و نوریاصل (۱۳۸۸) به تعیین وضعیت کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی از لحاظ امکان ارائه مدیریت دانش در آن پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده است و جامعه پژوهش مدیران کتابخانههای عمومی استان است که در فعالیتهای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی و مدیریت در کتابخانههای عمومی استان فعالیت داشتهاند. پژوهش وضعیت مدیریت دانش جامعه مورد نظر را در ۴ حلقه دانش مورد بررسی قرار داده است. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به حلقه کاربرد دانش و پائینترین میانگین مربوط به حلقه تبادل دانش بوده است که کمتر از حد متوسط را نشان میدهد و مدیران کتابخانههای عمومی استان آذربایجان شرقی به اندازه کافی با مزایای مدیریت دانش در محیط کار آشنایی ندارند. هیچ برنامه خاصی در این رابطه در این کتابخانهها اجرا نمیشود.
بابالحوائجی و مهدیزاده قلعه جوق (۱۳۸۸) در مقاله خود مدیریت دانش را در کتابخانههای مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور بررسی کردند. روش پژوهش پیمایشی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کتابخانههای مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور بود. یافتهها بیانگر آن بود که چهار فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین دو گروه جامعه پژوهش از نظر گردآوری منابع دانش، سازماندهی منابع دانش، اشاعه منابع دانش و منابع انسانی دانش رد شد.
نیسی و رنگباری خینی (۱۳۸۸) به اندازهگیری میزان اهمیت ادراک شده و استقرار عملی پنج عامل مؤثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان مخابرات استان خوزستان پرداختند. این پنج عامل عبارتند از: راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، تیم مدیریت دانش، حسابرسی دانش و نقشه دانش. بدین منظور پرسشنامهای پیمایشی در سازمان مخابرات اهواز توزیع شد. یافتهها نشان میدهد که مدیران سازمان مخابرات اهواز بهطور متوسط از اهمیت عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش آگاه هستند، اما با این وجود این عوامل از لحاظ استقرار عملی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
شیرزادکبریا و خوشنظر (۱۳۸۸) تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد پژوهشی دبیران دوره دبیرستان از دیدگاه مدیران شهر سقز را در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان میدهد که بین مدیریت دانش و عملکرد پژوهشی دبیران رابطه مسقیم وجود دارد، بهطوریکه با افزایش مدیریت دانش عملکرد پژوهشی دبیران افزایش مییابد.

حقیقت منفرد و هوشیار (۱۳۸۹) در تحقیقی روابط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران بررسی کردند. در این پژوهش برای بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی، الگوی دنیسون و برای بررسی ابعاد مدیریت دانش، الگوی کنراد و نیومن انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها نمونهای با حجم ۷۰ نفر از بین مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد. از یافتهها میتوان نتیجه گرفت که ضعیف بودن وضعیت شاخصهای ابعاد فرهنگی باعث ضعیف بودن شاخصهای مدیریت دانش در جامعه آماری است و نشاندهنده رابطه معنادار بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران است که این رابطه مثبت است.
سیدجوادین و همکاران (۱۳۸۹) در مقالهای رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش را در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش به بررسی مؤلفه های فرهنگی مرتبط با این نظام بر اساس الگوی فرهنگی دنیسون پرداخته شد و همچنین برای بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش از الگوی پایه های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیر ارتباط معنادار وجود دارد و وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در جامعه مذکور ضعیف ارزیابی شد.
میرغفوری و همکاران (۱۳۸۹) به ارزیابی ابعاد فرآیند مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد در سال ۱۳۸۷پرداختند. یافتهها نشان میدهد که فرایند مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد با میانگین ۸۵/۲ کمتر از حد متوسط است، ولی به کارگیری دانش با میانگین ۱۴/۳ دارای بهترین عملکرد میباشد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که به کارگیری دانش در بین کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یزد در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی در سایر ابعاد فرآیند مدیریت دانش مطلوب نیست و همچنین بین هر یک از ابعاد فرآیند مدیریت دانش نیز تفاوت معناداری وجود دارد.
نیکپور و سلاجقه (۱۳۸۹) طی مطالعهای به تعیین رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده که تعداد آنها در زمان تحقیق ۳۱۰ نفر میباشد. این تحقیق توصیفی به روش پیمایشی انجام شده است و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای فرهنگسازی و مدیریت دانش استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که رسالت سازمانی دارای بالاترین ضریب همبستگی و تولید دانش کمترین ضریب همبستگی را داشتهاند.
بیدختی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان مورد بررسی قرار دادند. نوع پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیشدانشگاهی در سطح دولتی بوده است. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین و مدیریت دانش لاوسون استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
قلتاش و همکاران (۱۳۹۰) رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش را در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بررسی کردند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد مرودشت بودهاند. جهت جمعآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
نیازآذری و همکاران (۱۳۹۰) نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه استان گلستان را بررسی کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد ۳۵۰ نفر دبیر و بر اساس روش نمونهگیری خوشهای طبقهای به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که بین مدیریت دانش، پالایش دانش، سازگاری دانش، کاربرد دانش و اشاعه دانش با خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد و بین برداشت دانش و خلاقیت دبیران رابطه وجود ندارد و همچنین تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران زن و مرد متفاوت نیست.
انصاری (۱۳۹۰) در مقاله خود تحت عنوان مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل تربیت بدنی استان تهران به سنجش میزان خلاقیت و مدیریت دانش در اداره کل تربیت بدنی تهران و همچنین سنجش ارتباط این دو متغیر پرداخته است. روش این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که از لحاظ زمانی، تحقیق مقطعی به حساب میآید. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل مزبور به تعداد ۲۵۲ نفر است که ۱۵۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه مدیریت دانش بود. نتایج نشان داد مدیریت دانش و خلاقیت در اداره کل در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و خلاقیت وجود دارد و از بین ابعاد چهارگانه مدیریت دانش، برونیسازی و اجتماعیسازی ارتباط معناداری با خلاقیت دارند.
صمدیان و سیدعلوی (۱۳۹۰) تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران را در سال ۱۳۸۹ بررسی کردند. این پژوهش از نوع زمینهیاب
ی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در صورتی که مشارکت در دانش در یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت نیز به میزان ۴۹۹% افزایش خواهد یافت، در صورتیکه سازماندهی دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان ۳۹۶% افزایش خواهد یافت، در صورتیکه کاربرد دانش یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان ۳۵۱% افزایش خواهد یافت، در صورتیکه ارزیابی عملکرد یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان ۴۸۸% افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کشف و خلق دانشآموزان یک واحد افزایش یابد میزان خلاقیت به میزان ۳۱۷% افزایش خواهد یافت و در نتیجه مشارکت در دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش، ارزیابی عملکرد دانش و کشف و خلق دانش بر خلاقیت کارکنان تأثیرگذار است.
طالقانی و همکاران (۱۳۹۰) درمقالهای رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه را در سال ۱۳۹۰ بررسی کردهاند. روش تحقیق از نوع توصیفی و اجرای آن از نوع پیمایشی است. در این تحقیق از الگوی ویگ و نیومن برای سنجش مدیریت دانش و از الگوی مقیمی و شاه حسینی و کاووسی برای سنجش نوآوری سازمانی استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن نشان داد که شاخصهای خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنیداری دارند.
امینایی و ابیلی (۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان پرداختهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که وضعیت مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی معنیدار است و بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.
نیر و جوکار (۱۳۹۱) رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز را بررسی کردند. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود که جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، ۱۲۰ کتابدار زن و مرد کتابخانههای دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ بود. هدف از این پژوهش عبارت از شناسایی رابطه بین مدیریت دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز با خلاقیت آنان در سال ۱۳۸۹ بوده است. نتایج حاکی از آن است که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیرهسازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش خلاقیت در کتابخانهها به کار میگیرند و هر چقدر خلاقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز بالاتر باشد، مدیریت دانش نیز بیشتر می باشد.
صفرزاده و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی و درمانی پرداختهاند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که شخصیسازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی میگذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
۲-۳-۲-۲٫ کارآفرینی سازمانی
علیمردانی و همکاران (۱۳۸۸) رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که دارای مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بودند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطهای معنادار وجود دارد و بین مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح (عمودی، افقی، جغرافیایی) و تمرکز سازمانی بالاتر باشد، کارآفرینی سازمانی کمتر میشود و بین تخصصگرایی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
شهرکیپور و همکاران (۱۳۸۹) طی پژوهشی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی را در بین کارکنان دانشگاه لرستان مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه لرستان است که تعداد آنها ۳۰۰ نفر میباشد. در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج حاکی از آن است که بین سه مؤلفه از فرهنگ سازمانی (یکپارچگی و