تحقیق رایگان درمورد آیهً

طریق استمناء حرام است و تصدی پزشک نامحرم نیز جایز نیست مگر اینکه محرمیت زوجین از فرزند به مرحله اختلال روحی یا مرض عصبی شدید و عسر و حرج رسیده باشد و معالجه آنان منحصر در تصدی اجنبی باشد(احکام پزشکی: ۱۷۶).
– آیت الله خویی: جایز استنطفۀ شوهری به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس دیگری متصدی این عمل باشد در صورتی که مستلزم نگاه کردن به صورت آن زن باشد(مستحدثات المسائل :۴۳و۴۲).
– حاج محمد مفتی الشیعه: از طریق شوهر اشکال ندارد و از طریق پزشک معالج اگر مقرون به نظر و لمس نباشد جایز است و اگر مقرون باشد جایز نیست مگر در ضرورت(صمدی اهری،۳۰:۱۳۸۲) .
– سید ابوالقاسم کوکبی: تلقیح نطفه زوج به تصدی خود زوج جایز است(صمدی اهری ،۳۲:۱۳۸۲) .
و همچنین مراجع دیگر از جمله ، محمد یزدی و محمد حسن مرعشی در زمینه تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر به حلیت نظر داده اند و این حلیت شامل انواع تلقیح مصنوعی که در آن از اسپرم و تخمک زوجین استفاده می شود را در بر می گیرد(صمدی اهری ،۳۲:۱۳۸۲) .

۲-۱-۳- حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

ادله قائلین به حرمت:
۱- فقهای اهل سنت
بسیاری از فقهای اهل سنت در جواز این قسم به طور خلاصه، مناقشه کرده اند؛ به این صورت که عده ای آن را به شرط حفظ و مراعات اصول و شرایط شرعی مجاز وعدۀ اندکی حرام می دانند. استدلال این دو گروه بدین شرح است:
گروه اول : اولاً ، نتایج و آثار مترتب بر این روش هنوز به طور دقیق روشن نیست، میزان ضرر، بیماری یا اضطراب کودک به دنیا آمده، نیازمند گذشتن مدت طولانی است و تا به صحت و درستی این روش یقین پیدا نشود، برابر قواعد لاضررولاضرار، انجام آن حرام است؛ ثانیاً، امکان تردید در نسب کودک و اختلاط آن وجود دارد، چون تابع نظر پزشک می گردد که بارورری را انجام داده است یا نه؟ با ظرف های مصنوعی تخمک زنان دیگر اشتباه کرده است یا نه ؟ و…. .
با توجه به این دو دلیل، مدار و ملاک حرمت با جواز مشخص می گردد. از همین رو، در حالتهای عادی جایز نیست، مگر آنکه ضرورت پزشکی صادق باشد و شرایط اجرای باروری های پزشکی رعایت گردد و ضرر هم منتفی باشد، چنان که دارالفتوی مصر، اردن، مجلس مجمع فقه اسلامی و بسیاری از فقهای اهل سنت چنین حکم و فتوایی صادر کرده اند .۱
استدلال گروه دوم که قائل به حرمت (تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر) می باشند، علاوه بر مخالفت این قسم با آیات و قاعده سد ذرایع، بر کشف عورت و نگاه و لمس بدن زن بیگانه استوار است(همان).
۲- فقهای شیعه
در میان فقهای شیعه، جز آیت اله میلانی که لقاح اختیاری مصنوعی را جایز نداشته و آیت اله بروجردی که تلقیح (ترزیق مستقیم) منی زوج به زوجه را محل تأمل و اشکال دانسته‌اند،فقیه دیگری یافت نشد که این قسم را جایز نداند. بله، فقهای شیعه به طور کلی مثل، گروه نخست از فقهای اهل سنت، رعایت موازین شرعی مربوط به لمس و نگاه و عدم اختلاط اسپرم ها و تخمک ها را شرط و لازم می دانند، ولی منوط به حالت ضرورت نکرده اند(نائب زاده ،۳۳:۱۳۸۰).
آیت اله میلانی فرموده اند« از ظواهر آیات و روایات دربارۀ لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نرسیده است، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می توان گفت یقیناً جایز نیست» (به نقل از اسداله امامی، ۱۳۷۱ )
– آیت اله بروجردی فرموده اند« از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق مستفاد می شود این است که تلقیح مصنوعی منی مرد اجنبی بر اجنبیه ، خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی صور آن احکام و لدزنا ثابت است و در بعضی صور، احکام ولد شبهه و اما تلقیح منی زوج به زوجه، پس، حکم آن محل تأمل و اشکال است . (حسین کاظم زاده، ۳۴:۱۳۲۶) .
بنابراین علاوه بر شرط اجتناب از لمس و نگاه بیگانه تعدادی از فقها و مجامع فقهی شرایط دیگری برای اجرای این قسم از باروری لازم دانسته اند، از جمله: ۱- علم زوجه به تزریق منی با اسپرم شوهرش، نه دیگران ۲- علم به عدم خلط یا تعویض منی (اسپرم) و تخمک با منی و تخمک ۳- وجود پزشکان عادل و مطمئن ۴- رقابت شدید میان مراکز و اقدام کنندگان باروری ۵- ظن پزشک بر دست یابی به نتایج مثبت از باروری ۶- انجام عملیات باروری نزد زوج به یکباره و از بین بردن بقیه تخمک های بارور زوجین ۷- وجود ضرورت یا حاجت (مشفت و حرج )جهت باروری (مجلۀ مجمع فقه اسلامی :۲۳۶)

۲-۲- وضع حقوقی عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
در قانون مدنی ایران به علت تازگی مطلب مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان مقرراتی در زمینه موضوع لقاح مصنوعی و وضعیت حقوقی طفل حاصل از آن پیش بینی نشده است و قوانینی در این خصوص از سوی مراجع صالح قانونگذار تدوین نگردید و عرف به معنای عاداتی که چهرۀ الزامی یافته و قاعده حقوقی ایجاد کرده نیز در این زمینه مرسوم نشده است. محاکم کشور هنوز فرصت اظهار نظر داشته و آرایی را صادر نکرده اند در نتیجه رویه ای از روش آراء محاکم در دسترس نیست و اساساً در این مورد رویه ای قضائی ایجاد نشده است (نائب زاده ۳۴:۱۳۸۰).
در اندک نوشته های علمای حقوق که به بررسی این فرض پرداخته شده است بدون اظهار نظر در مورد صحت عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر از نظر حقوقی ، به بحث در مورد چگونگی انتساب طفل به دنیا آمده به پدر و مادر پرداخته اند(همان) .
مثلاً آقای دکتر حسن امامی می گوید :«طفل متولد از لقاح مصنوعی با منی شوهر طفل قانونی است و نزدیکی یا مقاربت بین زن و شوهر تأثیری در نسب قانونی ندارد» (دکتر حسن امامی، ۱۳۷۳).

به نظر می رسد اندیشمندان فوق با توجه به وجود رابطۀ زوجیت بین زن و مرد و اینکه طفل بنا به فرض از ترکیب نطفه های آنان ایجاد می شود، صحت این عمل را بدیهی دانسته و از ورود به بحث در مورد بطلان این عمل پرهیز نموده اند. با توجه به اصول کلی حقوق و اصل اصاله الا باحه وعدم منع قانونی می توان نتیجه گرفت که لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر از نظر حقوق کنونی ایران عمل صحیحی است که دارای آثار حقوقی می باشد.

نتیجه :
با توجه به تمام آنچه گفته شد و با عنایت به نظرات فقها و مراجع عظام به نظر می رسد همان جواز تلقیح مصنوعی است زیراهیچ یک از عناوین حرام را در بر نمی گیرد، و ادعاهای برخی از فقها که معتقدند صرف خلق شدن بچه از آب مرد (نطفه مرد) موجب الحاق بچه به او نمی شود، بلکه برای اثبات نسب و الحاق طفل باید آمیزش صحیح بین زن و مرد، و لو به صورت شبهه) صورت گیرد، زیرا فرق انسان و حیوان این است که در انسان نکاح وجود دارد اما در حیوان صرفاً هدف تولید بچه از ترکیب نطفه نر و ماده است (جواهر الحکام،ج ۴۱، ۳۹۸:۱۹۸۰ ) و این ادعا که کاشتن نطفه زن در رحم زن دیگر حتی اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنی نیست و در اقلیت می باشد، زیرا چنانچه در مباحث بعدی گفته خواهد شد موضوع روایات وارده قرار دادن نطفه مرد است در رحم زنی که به او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنی که بر مرد حلال است نمی باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

ترکیب مصنوعی تخمک زن بااسپرم مرد بیگانه به وسیله‌ٌفراهم نمودن زمینهٌ لقاح درمحیط آزمایشگاه ویادر رحم زن انجام می پذیردوهنگامی مورداستفاده قرار می گیردکه زن بارور ولیشوهر نابارور است .دراین روش اسپرم به اندازه کافی ازمرد بیگانه با طریقه مجاز اخذ وپس از شستشو ودفع زوائد یا در محیط آازمایشگاه در مجاورت تخمک زن قرار می گیرد تالقاح صورت پذیرد(I.v.f)یا به رحم زن انتقال می یابد تالقاح درلولهً رحم صورت گیرد .تزریق اسپرم مرد بیگا نه به اندام تناسلی زن به روش های گوناگونی امکان پذیراست ولی به لحاظ حقوقی همه موضوع واحدی راتشکیل می دهند (نائب زاده ۴۳:۱۳۸۰).

۲-۲-۱- وضع فقهی -حقوقی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه:
باسکوت حقوق ایران در مورد صحت یا بطلان عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه وهمین طور ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارتکاب آن این عمل ،برابرمادهً۱۶۷قانون اساسی رجوع به فتاوای معتبرو آراءفقها برای استنباط حکم ،الزامی است .با وجودی که این امر از مسائل مستحدثه وجدید است ودر حقوق اسلام بحث مستقلی در این خصوص به میان نیامده است ولی صاحبنظران فقهی هر کدام با استناد به دلایلی در مورد جواز یا عدم جواز این عمل اظهارنظر نموده وجهت گیری های متفاوتی را اتخاذ کرده اند(نائب زاده،۱۳۸۰: ۴۵).
۲-۲-۱- ۱- جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
وحدت رویه ای در فقه در این خصوص(جواز یا عدم جواز) وجود ندارد ولی می توان نظر داد که به کارگیری این روش موافقان اندک ولی مخالفان فراوانی دارد ذیلا به ذکرادلهً مورد استناد هر دو گروه می پردازیم:
۲-۲-۱-۲- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قران کریم
آیاتی در قران کریم وجود دارد که به موجب آن زنان و مردان موظف به حفظ فروج(اندام تناسلی)خود شده اند(ایهً۳۰سورهً نور،۵ مومنون،۲۹ معارج ،۲۲و۲۳نساء)دراین آیات دربارهً حفظ فروج سفارش شده است در آیه۰ ۳سوره نور امده است :«قل للمومناتیغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن»[ای پیامبر بهزنان مومنه بگوکه چشمهای خود را فرو پوشانند وفروج (اندام تناسلی)خویش را نگه دارند ].
درآیه ۵سوره مومنون مژدهً رستگاری به کسانی که فروج واندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند، داده شده است وآیه ۷ این سوره کسانی که غیره این بخواهند را ستمکار ومتجاوز خطاب کرده است.
۲-۲-۱-۳-نقد آیات وادله مخالفان وموافقان
مخالفان (A.I.D ) با توجه به آیات مذکورعقیده دارند که کاملا محرز است که هرعملی با حفظ فروج منافات داشته باشد تجاوز از حدود ومقررات شرعی است وبا نبود رابطهً زوجیت یا فقدان اجازهً شرعی وقانونی ،هر گونه عملی در فرج از جمله تلقیح مصنوعی مجاز نمی باشد.آیهً۵سورهً مومنون صریحا این گونه افراد را ستمکار ومتجاوز نامیده است .درآیات مذکور خصوصاَ آیهً۳۰سورهً نور در هنگام امر به حفظ فرج«متعلق حفظ»بیان نشده است لذا عدم ذکر متعلق حفظ ،افادهً عموم می نماید .مقتضی آیهً کریمه ومنظور ومقصود آن ،حفظ فرج از هر چیز است خواه ورود نطفه از طریق زنا یا سایر مقاربتهای غیر مشروع(مساحقه،تفخیذ و…)باشد ویا به وسیله ًابزار الات پزشکی،به عبارت دیگر حذف «متعلق حفظ»درآیهً شریفه افادهً عموم می کند به نحوی که لزوم حفظ فرج ازهر چیزی من جمله تلقیح مصنوعی استنباط می شود(نائب زاده،۴۸:۱۳۸۰).
ممکن است با توجه به آیهً مذکور گفته شود اگر شوهر که محرم تمام بدن زوجهً خود است ویا خود زوجه عمل تلقیح را انجام دهد ونطفهً مرد اجنبی را در رحم قرار دهد ،مشمول آیهً مذبور نمی باشد(اسدالله امامی،۳۶۴:۱۳۷۳).
به عبارت دیگر تصرف شوهر یا خود زن در فرج به وسیلهً داخل کردن اسپرم مرد بیگانه مشمول آیهً فوق نیست .
مخالفان در پاسخ می گویند که حفظ فرج از ادخال نطفهً هرچند توسط شوهر یا خود زن باشد از لوازم وشئونات حفظ از غیر است و از این رو اطلاق حفظ از غیر ،مقتضی حرمت ادخال نطفهً غیرشوهربه رحم زن می باشد (سید علی علوی قزوینی،۱۷۰:۱۳۶۴).

مخالفان با تمسک به دلایل فوق نتیجه می گیرند که وارد کردن نطفهً مرد به رحم زن بیگانه بر خلاف لزوم حفظ فرج بوده وبر زن ومرد حرام می شود چرا که زنان مسلمان باید فروج خود از هر چیز از جمله صورتهای تلقیح مصنوعی حفظ کنند.

موافقان (A.I.D)در پاسخ می گویند که آیات مذکور اساسا ناظربه زنا وروابط نامشروع با مردان بیگانه است .منظور آیات،حفظ فروج از دیگران است و متعلق حفظ ، ،حفظ از مقاربت ونزدیکی نامشروع وسایر اعمال نامشروع ازقبیل تفخیذ می باشد.
از میان آراء مورد استناد ،تنها آیهً۳۰سورهً نور به طور خاص ناظر به زنان است و بقیهً آیات یا به طور عام یا به طور خاص ناظر به مردان هستند؛به موجب این آیات مردان هم موظف به حفظ فروج خویش از غیر همسران خود شده اند (میر قاسم جعفرزاده،۱۳۷۸ :۱۳۷).
معنایقطعینگهداری فروج از غیر همسران ،حفظ فرد ازافراد بیگانه با انگیزه بهره برداری جنسی است .علیهذا «نگهداری فروج از زنان بیگانه »کنایه از این است که مرد بدان وسیله از آنان لذت نبرد ولی ورود نطفهای که از آلت او به طریق حلال بیرون می آید به داخل اندام تناسلی زن به کمک ابزار طبی را شامل نمی شود (آیت الله مومن ،۱۴۱۵: ۵۷و۵۸ ؛آیت الله محسن حرم پناهی، ۱۴۸:۱۳۷۶).

گروهی بر این عقیده اند که مقصود از حفظ ،تنها حفظ از نگاه دیگران است شاهد این ادعا روایاتی است که در تفسیر این آیه ازائمهً معصومین (ع)نقل شده است .به عنوان مثال روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) است که فرمود:«کل آیه فی القرآن فی ذکر حفظ الفروج فهی من الزنا الاهذه الآیه فانها من النظر (وسائل الشیعه،ج۱ :۳۰۰).
دراصول کافی از امام صادق (ع) روایت شده است :«قال الامام علیه السلام کل شی فی القرآن من حفظ الفرج فهومن الزنا الاهذه الایه »(اصول کافی ،جلد۲: ۳۵)با توجه به روایات فوق امام صادق (ع)بیان نموده اند که آنچه در قرآن درباره حفظ فروج آمده است به منظور حفظ کردن از زنا است به غیراز این آیه که مقصوداز حفظ،پوشاندن فروج از دید و نگاه دیگران است.
در کتب اهل سنت نیز همین تفسیر به چشم می خورد .در تفسیر فخر رازی از ابی العالیه نقل شده است :[کل ما فی القرآن من قوله لیحفظوا فروجهم ویحفظن فروجهن من الزنا الا التی فی النور یحفظو فروجهم ویحفظن فروجهن أن لا ینظر الیها احد].
پسدر بین فقهای عامه یا اهل سنت این دیدگاه وجود داردکه آیه شریفه نور امر به ستر وپوشاندن فروج می نماید که این خود قرینه ای است که با وجود آن می توان این ادعا در مورد این آیه که «حذف متعلق،مفید عموم است»را رد نمود.
حتی اگر قبول کنیم که حذف متعلق ،مفید عموم است باز هم آیه شریفه دلالت بر حرمت تلقیح صناعی ندارد زیرامراد از عموم این نیست که فروج را باید از هر چیزی حذف کرد وگر نه تخصیص اکثر لازم آید ،بلکه مراد این است که فروج راباید از هر چیز حذف کرد چنانکه در تفسر کبیر فخر رازی آمده است آنچه که ظاهراَ آیه اقتضا میکند این است که از هر چیزی که خداوند آن را حرام کرده باید فروج را حفظ کرد مانند زنا ،مس ونظر ؛سپس می گوید :«اگر مراد از آیه نظر هم باشد ،مس وزنا به طریق اولی حرام خواهد بود ».( فخر رازی،ج۲۳،۲۰۵:۱۴۰۵).
شیخ طوسی «قده»نیز درتفسیر تبیان می فرماید:خداوند امر فرموده است که مردان وزنان مسلمان فروج خود رااز هر چیز حرام حفظ کنند وآن را از ناظر محترم ومستور نمایند (تفسیر تبیان ،ج۸: ۴۲۸) . در اینجا سوال این است که آیا تلقیح مصنوعی وانتقال جنین حرام است ؟تا به حکم آیه شریفه ،زنان فروج خود را از آن حفظ کنند .از آیه شریفه حرمت استفاده نمی شود(نائب زاده ۴۳:۱۳۸۰).
در مورد آیات ۲۲و۲۳سوره نساء هم اظهار شده است که اولا اراده عموماین چنینی ،مستلزم تخصیص اکثر میشود ،ثانیا قرائن چندی در خودآیات وروایات مابعد وما قبل خود وجود دارد که حاکی از انصراف این آیات به ازدواج به زنان مذکور در آیات مزبور است وشامل ادخال نطفه مردان به کمک ابزار پزشکی به اندم تناسلی زنانی که با آنان رابطه زوجیت ندارند،نیست (ایت الله مؤمن،۵۷و۵۸: ۱۴۱۵) .

۲-۲-۱-۴- روایات
روایاتی در فقه شیعه وجود دارد که مخالفان به کارگیری A.I.D در توجیه عدم جواز عمل مزبور به آنها استفاده می کنند :
الف-روایت اول :
لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجلمن رجل قتل نبیا او هدم الکعبه التی جعلها الله قبله العباده او افرغ مائه فی امرأه حراما :بزرگترین گناه بنی آدم نزد خدا کشتن پیامبر با ویران کردن کعبه یا قرار دادن نطفه در رحم زنی که بر انسان حرام است ،می باشد.(وسایل الشیعه،ج۲۰ :ص۱۲).

ب- روایت دوم
إن اشد الناس عذابایوم القیامه رجل اقر نطفه فی رحم یحرم علیه :بزرگترین عذاب درروز قیامت برای مردی است که نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار دهد (وسایل الشیعه،ج۱۴: ۲۳۹ ).
پ- روایت سوم
حضرت امام صادق در رابطه با این که چرا کیفر زنااز کیفر شرب خمر