تحقیق رایگان درباره عوامل موثر، روش پژوهش

هویت فردی و سیاسی تهرانیها و شهرستانی ها نیز با هم تفاوت معنی داری دارد. در هردو مورد نیز میانگین شهرستانیها بیشتر از تهرانیهاست.
فرض آماری مورد بررسی در اینجا به صورت زیر است:
جنسیت:
جدول۴-۱۹: مقایسه میانگین هویت فردی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۷۹
۱٫۴
۰٫۲۳۷
۱٫۶۱
۰٫۱۱
مرد
۳٫۶۹
میانگین نظر زنان ۷۹/۳ و مردان ۹۵/۳ است. آماره F که برای تساوی واریانس دو گروه زن و مرد به دست آمده، ۴/۱ با سطح معنیداری ۲۳۷/۰ است، در نتیجه واریانس دو گروه باهم برابر است در نتیجه از آماره t با واریانس مشترک۱۹۴ برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده میشود:
واریانس مشترک یا ادغام شده نامیده میشود و توزیع آماره، t با درجه آزادی است. اگر سطح معنیداری آزمون t کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد میشود و فرض یک(مقابل) تایید میشود و اگر سطح معنیداری بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر تایید میشود.
آماره t برابر ۶۱/۱ با سطح معنیداری ۱۱/۰ است در نتیجه فرض صفر تایید میشود، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت فردی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۴-۲۰: مقایسه میانگین هویت اجتماعی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۲۸
۱٫۳۸
۰٫۲۴
۰-.۰۵
۰٫۹۶
مرد
۳٫۲۹
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت اجتماعی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۴-۲۱: مقایسه میانگین هویت ملی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۶۴
۴٫۲۸
۰٫۰۴
۲٫۱۴
۰٫۰۳۴
مرد
۳٫۵۱
سطح معنی داری آزمون t کمتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت ملی تفاوت معنی داری با هم داشته است.
جدول۴- ۲۲ : مقایسه میانگین هویت مذهبی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۲۶
۰٫۸۱
۰٫۳۷
۰٫۳۳
۰٫۷۴
مرد
۳٫۲۳
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت مذهبی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۴- ۲۳: مقایسه میانگین هویت سیاسی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۴۴
۱٫۷۲
۰٫۱۹
۰٫۸۴
۰٫۴
مرد
۳٫۳۸
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت سیاسی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۴-۲۴: مقایسه میانگین هویت فرهنگی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۶۴
۶٫۱
۰٫۰۱۴
۱٫۷۲
۰٫۰۸
مرد
۳٫۵۲
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت فرهنگی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۴-۲۵: مقایسه میانگین هویت خانوادگی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۶۵
۰٫۵۱
۰٫۴۷
۰٫۱۴
۰٫۸۹
مرد
۳٫۶۴
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت خانوادگی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۴-۲۶: مقایسه میانگین هویت شغلی مرد و زن
جنس
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
زن
۳٫۴۲
نزدیک صفر
۰٫۹۹۹
۰٫۷۴
۰٫۴۶
مرد
۳٫۳۷
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر زنان و مردان در مورد هویت شغلی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
دانشکده ها:
جدول۲۷-۴: مقایسه میانگین هویت فردی
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۷۲
۰٫۸۲
۰٫۳۷
۰-.۵۵
۰٫۵۸
علوم انسانی
۳٫۷۶
آماره t برابر ۵۵/۰- با سطح معنیداری ۵۸/۰ است در نتیجه فرض صفر تایید میشود، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت فردی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۲۸-۴: مقایسه میانگین هویت اجتماعی دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۲۷
۳٫۲۵
۰٫۰۷
۰-.۶۷
۰٫۵۱
علوم انسانی
۳٫۳۲
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت اجتماعی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۲۹-۴: مقایسه میانگین هویت ملی دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۵
۰٫۱۱
۰٫۹۲
۲-.۴۳
۰٫۰۱۶
علوم انسانی
۳٫۶۵
سطح معنی داری آزمون t کمتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت ملی تفاوت معنی داری با هم داشته است.
جدول۳۰-۴: مقایسه میانگین هویت مذهبی دانشجویان دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۲۲
۰٫۷۲
۰٫۴
۰٫۶۱-
۰٫۵۴
علوم انسانی
۳٫۲۷
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت مذهبی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۳۱-۴: مقایسه میانگین هویت سیاسی دانشجویان دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۳۵
۰٫۴۸
۰٫۴۹
۲-
۰٫۰۴۶
علوم انسانی
۳٫۴۹
سطح معنی داری آزمون t کمتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت سیاسی تفاوت معنی داری با هم داشته است.
جدول۳۲-۴: مقایسه میانگین هویت فرهنگی دانشجویان دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۵۸
۰٫۴۶
۰٫۵
۰٫۴
۰٫۶۹
علوم انسانی
۳٫۵۵
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت فرهنگی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۳۳-۴: مقایسه میانگین هویت خانوادگی دانشجویان دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۶۵
۳٫۹۹
۰٫۰۴۷
۰٫۱۶۹
۰٫۸۷
علوم انسانی
۳٫۶۴
سطح معنی داری آزمون t بیشتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت خانوادگی تفاوت معنی داری با هم نداشته است.
جدول۳۴-۴: مقایسه میانگین هویت شغلی دانشجویان دو دانشکده
دانشکده
میانگین
آماره (F)
سطح معنی داری
آماره t
سطح معنی داری
فنی مهندسی
۳٫۴۷
۰٫۲۲
۰٫۶۴
۲٫۶۱
۰٫۰۱
علوم انسانی
۳٫۲۸
سطح معنی داری آزمون t کمتر از ۰۵/۰ است، یعنی نظر دانشجویان دو دانشکده در مورد هویت شغلی تفاوت معنی داری با هم داشته است.
فصل پنجم
مقدمه
عنوان این تحقیق بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری انواع هویت (فردی، اجتماعی ، ملی ،مذهبی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، خانوادگی ) در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاد واحد گرمسارمی باشدکه درفصل اول به بیان مساله،اهمیت وضرورت تحقیق ،هدف کلی تحقیق،اهداف جزیی،سوال اصلی تحقیق،سوال های ویژه،تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها،تعاریف عملیاتی ودرفصل دوم به بررسی ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق پرداخته شد.درادامه درفصل سوم روش پژوهش ،جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری،ابزارتحقیق،روش گرآوری داده ها،شیوه تجزیه وتحلیل،روایی وپایایی پرسشنامه،پرداخته درادامه در فصل چهارم تجزیه وتحلیل آماری صورت پذ یرفت ودراین فصل به بحث ونتیجه گیری می پردازیم
بحث و نتیجهگیری
طبق جدول ۴-۱
بر اساس یافتههای تحقیق، دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت فردی ، بیشترین امتیاز را در بعد مهلتخواه با میانگین ۰۸/۴ بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشگاه نتوانسته است به خوبی هویت فردی دانشجویان را شکل بدهد. با توجه به اینکه میزان هویت فردی در بعد زودهنگام با میانگین ۱/۳ ضعیف است، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت زودهنگاهی خارج شدهاند و به سمت هویت فردی مهلتخواه رو آوردهاند.
یافتههای جدول۴-۱ نیز مشخص است که دانشجویان برای دستیابی به دیدگاهی قابل قبول از زندگی مشورتهای زیادی با دیگران داشته و با خود کلنجار رفته است.
همچنین در جدول ۴-۱ نشان میدهد که تعداد کمتری از دانشجویان در رابطه با دیدگاههای برای زندگی زودهنگام هستند.
یا فته های پژوهش حاضربا پژوهش مکوندحسینی وطبری،(۱۳۸۷)به طور غیرمستقیم هماهنگ است.که محیط آموزشگاهی دبیرستان یا دانشگاه در شکل گیری هویت فردی مهلت خواه بوده وخانواده تاثیرزیادی در شکل گیری هویت فردی دارد
طبق جدول ۴-۲ بر اساس یافتههای تحقیق دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت اجتماعی بیشترین امتیاز رادر بعد موفق با میانگین ۲/۴ بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشگاه توانسته است هویت اجتماعی دانشجویان را شکل بدهد. با توجه به اینکه میزان هویت اجتماعی در بعد سردرگم با میانگین ۵/۲ بسیار ضعیف است. نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت سردرگمی خارج شدهاند و به سمت هویت اجتماعی موفق روآوردهاند.
از یافتههای جدول ۴-۲ نیز مشخص است که دانشجویان از تجارب گذشته خود پند گرفتهاند و همچنین در انتخاب معاشرت با دیگران از قانون مشخصی تبعیت میکنند.
همچنین جدول ۴-۲ نشان میدهد که تعداد کمی از دانشجویان همچنان برای معاشرت با دیگران سردرگم هستند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش آقای دلفائی که در سال ۱۳۸۴ انجام شدهماهنگ است. عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان شهر بابل پرداخته جوانان دانشگاهی هویت اجتماعی موفق تری نسبت به جوانان غیردانشگاهی از ابعاد مختلف در بعد توانایی عقلانی کردن امور، میزان اعتماد به نفس، شبکه ارتباطی، هویت اجتماعی معنادار و مستقیم وجود دارد و بین متغیرهای هویت اجتماعی در بعد هویت خانوادگی، هویت دینی و ملی، رابطه معناداری وجود ندارد. پس میتوان به این نتیجه رسید که دانشگاه در شکل گیری هویت اجتماعی نقش دارد.
طبق جدول ۴-۳
بر اساس یافتههای تحقیق، دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت ملی ، بیشترین امتیاز رادر بعد موفق با میانگین ۰۵/۴ بدست آوردهاند. این تحقیق بدان معنی است که دانشگاه توانسته است هویت ملی دانشجویان را شکل بدهد. با توجه به اینکه میزان هویت ملی در بعد سردرگم با میانگین ۸۱/۲ بسیار ضعیف است، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت سردرگمی خارج شدهاند و به سمت هویت ملی موفق رو آوردهاند.
از یافتههای جدول ۴-۳ نیز مشخص است که دانشجویان میتوانند با توجه به بررسیها و تحقیق زیاد، نظر خود را در رابطه با کشور و ملتشان بگویند. همچنین جدول ۴-۳ نشان میدهد که تعداد کمی از دانشجویان، هویت ملی موضوع بی اهمیتی برایشان است و در حالت سردرگم میباشند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش خجیر و حدادیان در سال (۱۳۸۸) در موسسه آموزش عالی سوره، به طور غیرمستقیم هماهنگ است. خجیر و حدادیان به بررسی میزان پایبندی و شکل گیری دانشجویان موسسه آموزش عالی سوره به هویت ملی پرداختهاند که میانگین آن در شکل گیری و پایبندی هویت ملی دانشجویان از ۵، ۹/۴ است. یعنی پایبندی هویت ملی در حد زیاد است.
طبق جدول ۴-۴
بر اساس یافتههای تحقیق، دانشجویان مورد مطالعه درنوع هویت مذ هبی،اعتقادی بیشترین امتیاز رادر بعد موفق با میانگین ۴۵/۴ بدست آوردهاند. این یافته بدان معنی است که دانشگاه توانسته است هویت مذهبی، اعتقادی دانشجویان را شکل بدهد. با توجه به اینکه میزان هویت مذهبی در بعد سردرگمی با میانگین ۴۲/۲ بسیار ضعیف است، نشان میدهد که دانشجویان نسبتاً از حالت سردرگمی خارج شدهاند و به سمت هویت