عمومی

تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت

………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته …………………………………………………………………………………………………………..60
3-3-3- شدت بارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-4- نتایج مطالعات شدت بارش …………………………………………………………………………………………………………….62
3-5- تیپهای اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-6- نقشههای سنگشناسی و حساسیت سازندها به فرسایش ……………………………………………………………..65
3-7- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک …………………………………………………………………………………………………….67
3-8- تعیین گروههای اصلی خاک به روش SCS …………………………………………………………………………………..71
3-9- نقشه شاخص پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….72
3-10- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب ………………………………………………………………………………………….73
3-11- تهیه نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10
سال و مقادیر آن در هر واحد هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………………….76
3-12- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………..78
3-13- زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-14- دبی پیک سیلاب …………………………………………………………………………………………………………………………81
3-15- وزندهی به پارامترها …………………………………………………………………………………………………………………..82
3-16- معیار الویتبندی دادهها ……………………………………………………………………………………………………………….82
3-17- مکانیابی عرصههای مناسب برای استحصال رواناب …………………………………………………………………..85
3-18- حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبور چای ………………………………………………………………..87
3-19- نقشه رواناب خالص تولیدی در منطقه ………………………………………………………………………………………89
فصل چهارم: بحث و نتیجهگیری
4-1- بحث و نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-2- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………94
4-3- نتیجهگیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….95
4-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست اشکال
عنوان اشکال صفحه
شکل 3-1: نقشه مدل رقومی ارتفاعی 54
شکل 3-2: نقشه کلاسهبندی شیب 55
شکل 3-3: نقشه کلاسهبندی ارتفاعی 56
شکل 3-4: نقشه جهت طبقه بندی شده در 5 طبقه 57
شکل 3-5: نقشه کاربری اراضی 58
شکل 3-6: نقشه مدل رقومی بارش 59
شکل3-7: نقشه طبقات بارش در 5 کلاس ………………………………………………………………………………………………59
شکل 3-8: نقشه مدل رقومی دمای متوسط سالانه 60
شکل 3-9: نقشه طبقات دمایی در 3 کلاس ……………………………………………………………………………………………60
شکل 3-10: منحنی شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند 61
شکل 3-11: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف 62
شکل 3-12: نقشه کلاسهبندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب ……………………..62
شکل 3-13: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف 63
شکل 3-14: نقشه کلاسهبندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال ب ………………………………63
شکل 3-15: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف 63
شکل 3-16: نقشه کلاسهبندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب …………………………….63
شکل 3-17: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف 64
شکل 3-18: نقشه کلاسهبندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب ……………………………64
شکل 3-19: نقشه سازند زمین شناسی حوزه آبخیز سمبورچای 67
شکل 3-20: منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان 70
شکل 3-21: سرعت نفوذ طبقهبندی شده در حوزه آبخیز سمبورچای 71
شکل 3-22: نقشه گروهبندی هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز سمبورچای 72
شکل 3-23: نقشه مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای 73
شکل 3-24: نقشه زیر حوزهها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز سمبورچای 74
شکل 3-25: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل الف 76
شکل 3-26: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب ………………76
شکل 3-27: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل الف 77
شکل 3-28: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل ب …………..77
شکل 3-29: پروفیل طولی آبراهه اصلی حوزه آبخیز سمبورچای 80
شکل 3-30، منحنی هیستوگرام جهت طبقه بندی پتانسیل تولید رواناب 86
شکل 3-31: طبقه بندی اراضی برای استحصال رواناب 87
شکل 3-32، نقشه حجم رواناب تولیدی در هر زیرحوزه 88
شکل3-33: نقشه رواناب خالص 89
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول (2-1): طبقهبندی اقلیمها در روش دومارتن اصلاح شده……………………………………………………………..22
جدول (2-2): مشخصات ایستگاههای بارانسنجی …………………………………………………………………………….26
جدول (2-3): میانگین بارندگی سالانه ایستگاههای بارانسنجی ……27
جدول (2-4): مقیاسی برای مقایسه زوجی (مالکوسکی، 1999) …….49
جدول 3-1: ضرایب خشکی دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای 53
جدول 3-2: متوسط شیب درهر زیر حوزه به درصد 55
جدول 3-3: متوسط ارتفاع زیرحوزهها 56
جدول 3-4: مساحت کاربریهای مختلف اراضی 58
جدول 3-5: متوسط بارش سالانه در هر زیرحوزه به میلیمتر 59
جدول 3-6: درجه حرارت متوسط سالانه زیرحوزههابه درجه سانتیگراد 60
جدول (3-7)، محاسبه متوسط بارش سالانه ایستگاهها و مقادیر آنها در دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از توزیع پیرسون III 103
جدول (3-8) محاسبه حداکثر بارش 24 ساعته ایستگاهها و مقادیر آنها در دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از توزیع گمبل I 104
جدول 3-9: محاسبه عددی رابطه شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند 61
جدول 3-10: شرح تیپهای اراضی حوزه آبخیز سمبورچای 65
جدول 3-11: راهنمای نقشه زمینشناسی و ضریب مقاومت سنگها به فرسایش 66
جدول 3-12: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونهبرداری 68
جدول 3-13: مقادیر سرعت نفوذ لحظهای در آقامحمدبیگلو 69
جدول 3-14: متوسط سرعت ثابت نفوذ در زیرحوزهها بر حسب سانتیمتر بر ساعت 70
جدول 3-15: گروههای هیدرولوژیکی خاک در منطقه مورد مطالعه 72
جدول 3-16: مقادیر متوسط NDVI در هر زیرحوزه 73
جدول 3-17:پراکنش وسعت واحدهای کاری حوزه سمبورچای 74
جدول 3-18: رده آبراههها و طول آبراهه اصلی در هر زیرحوزه 75
جدول 3-19: مقادیر ضریب گراویلیوس در زیرحوزه 75
جدول 3-20: مقدار رواناب حاصل از شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال 77
جدول 3-21: مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال در حوزه آبخیز سمبورچای 78
جدول 3-22: متوسط بارش سالانه و فصلی حوزه آبخیز سمبورچای به میلیمتر 78
جدول 3-23: متوسط بارش سالانه و فصلی در زیرحوزههای منطقه مورد مطالعه 79
جدول 3-24: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمتر 79
جدول 3-25: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر 79
جدول 3-26: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر 80
جدول 3-27: زمان تمرکز حوزه آبخیز سمبورچای 81
جدول 3-28: زمان تمرکز زیرحوزههای حوزه آبخیز سمبورچای 81
جدول 3-29: برآورد دبی پیک سیلاب با استفاده از روش دیکن 81
جدول 3-30: برآورد ضریب هر یک ازپارامترها درAHP 82
جدول 3-31: برآورد رابطه رگرسیونی بین جفت پارامترها 83
جدول 3-32: نتایج همبستگی مقایسه زوجی پارامترهای موثر در استحصال رواناب 85
جدول (3-33): مساحت و درصد طبقات 87
جدول 3-34: حجم رواناب سالانه و فصلی برای حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب مترمکعب 88
جدول 3-35: حجم رواناب سالانه زیرحوزهها بر حسب مترمکعب 88
جدول 3-36: حجم رواناب فصلی زیرحوزهها بر حسب مترمکعب …………………………………………………89
فصل اول
مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
1-1- مقدمه
مراتع یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع طبیعی تجدیدشونده میباشند که نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارند. علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیاتوحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژنهای گیاهی از جمله استفادههای دیگری است که ارزش حاصل از آنها به مراتب از ارزش تولید علوفه‌ بیشتر بوده است (مقدم، 1377). بنابراین توجه به استفادهها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *