پایان نامه روانشناسی : فرهنگ سازمانی

پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی، بررسیهایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که در زمینه بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای دیگر مرتبط با آن، از جمله: خلاقیت، فرهنگ سازمانی، بالندگی سازمانی و غیره تحقیقات متعددی انجام گرفته است؛ اما در زمینه رابطه مدیریت دانش و ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: خواجه نصیرالدین طوسی

راهنمایی باشد. از این طریق شاید بتوان کودکان را چنان تربیت نمود که با داشتن عواطف و اندیشه های پاک، زمینه تحقق گرایش به اخلاقیات در دوره بزرگسالی برای آنان ایجاد شود. علاوه برآن انجام این پژوهش مقدمهای بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه مسائل مربوط به تربیت اخلاقی ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی : فرهنگ سازمانی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  و کار داشته باشند، دانش جدید را کسب کرده باشند و آن را برای اصلاح تصمیمات به کار گیرند. طی این فرایند اطلاعات جدیدی را به دست آورده و دانش جدید را در موقعیتهای جدید به کار میبرند.در ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی : سازمان یادگیرنده

ی آینده دراز مدت سازمان برشمرد که با نگاهی دیگر بر اهمیت دانش در سازمانها تأکید میکند. طبق این نظریه، حیات، اجتماع و فناوری سه مقولهای هستند که از جرم، انرژی و اطلاعات تشکیل شدهاند. در این تعادل سهجزئی، هر چه بر میزان اطلاعات افزوده شود از میزان جرم و ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی : کارآفرینی سازمانی

سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیرازبررسی تأثیر جنسیت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  بررسی تأثیر سابقه خدمت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی ادامه مطلب…