دانلود پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانشآموزان در درس جغرافیا صورت گرفتهاست. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانشآموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدمدسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانهای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسهی راهنمایی نبوت به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد. حجم نمونه مورد نظر 60 نفر بود که این نمونه شامل دو کلاس 30 نفری میشد که به تصادف از میان 7 کلاس موجود انتخاب شدند و هر کلاس به طور تصادفی در معرض آموزش قرار گرفتند.
قبل از اجرای آموزش بر رو ی دانشآموزان هر دو گروه، دو پیش آزمون مربوط به محتوای آموزشی و انگیزه یادگیری اجرا شد.به منظور ارائه آموزش گروه 1 ازطریق چندرسانهایهای بدون عامل آموزشی و گروه2 ازطریق چندرسانهای مبتنی بر عامل آموزشی محقق ساخته،آموزش دیدند. در هر دو گروه محتوای درس یکسان بود. در این پژوهش از آزمونهای یادگیری محقق ساخته، آزمون یادداری موازی با آزمون یادگیری و آزمون انگیزه یادگیری درس جغرافیا، بعد از مناسب بودن روایی و اعتبار آزمون، استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آماری توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، انحراف معیار)و استنباطی از جمله کواریانس استفاده شد و با بهره گرفتن از نرمافزار spss مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، استفاده از عاملآموزشی در چندرسانهای به طور کلی باعث افزایش انگیزه یادگیری میشود. گروه دارای عامل آموزشی متحرک در چندرسانهای نسبت به گروه کنترل دارای میانگین یادگیری بالاتری بودهاند و بین نمرات یادداری دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
یادگیری الکترونیکی، چندرسانهای، چندرسانهای آموزشی، عامل آموزشی متحرک، یادگیری، یادداری، انگیزهی یادگیری.
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
ما ابزارهایمان را میسازیم و پس از آن، این ابزارها هستند که ما را میسازند(گریسون، آندرسون،ترجمه زارعی و موحد ،1384ص9 )
مشخصات دنیای کنونی دگرگونیهای سریعی است که در زمینه های مختلف علمی و صنعتی صورت میگیرد.آموزش و پرورش نیز، که از مهمترین حوزه های یادگیری بشری است امروزه با ورود فناوریهای نوین، از این تحولات مستثنی نیست، چرا که آموزش از اساسی ترین نیازها در این تحولات است.
آموزش بر پایه ارتباط امکان پذیر است. در واقع ارتباط محور اصلی و اساسی تمامی تعاملات آموزشی است.از آنجا که شکلگیری ارتباط بدون حضور رسانه ممکن نیست، بنابراین حضور رسانه برای آموزش ضروریی است. آموزشی که توامان از متن و تصویر و صدا و انیمیشن در راستای یادگیری استفاده میکند در حوزه چندرسانهایها قرار میگیرد.
در واقع فناوریهای چندرسانهای، یکی از دستاوردهای نوین میباشند که به گسترش دانش در عرصه اطلاعات کمک فراوانی کردهاند و در این زمینه توانستهاند علاوه بر عرصه تبلیغات و ارتباطات جمعی و اطلاعاتی در عرصه تعلیم و تربیت نیز موثر واقع شود .
در این راستا باید معیارها و اصول طراحی و تولید چندرسانهای به خوبی رعایت شود، تا بتوان دانشآموزان را هر چه بهتر از مزایا و محاسن این دستاورد بهرمند ساخت تا دانش آموزان با انگیزه و علاقه بیشتری به یادگیری مباحث و اصول درسی بپردازد و بدین وسیله یادگیری معنادار در پیروی از یادگیری اثر بخش بدست آید.
نظر به اینکه در کشورهای امروزی و از آن جمله در ایران تولید چندرسانهای آموزشی از رشد به خصوصی برخوردار است و استفاده از چندرسانهایها در پایه های مختلف تحصیلی در حال گسترش است غنیتر کردن آنها در راستای یادگیری قابل توجه است و در این زمینه عامل آموزشی متحرک یک شخصیت واقعیت گونهای است که برای تسهیل و افزایش یادگیری طراحی شده و در نرم افزارهای آموزشی حاوی برنامهی آموزشی یا مهارت آموزشی به کار میرود.
معذالک، یکی از قلمروهای جدید در زمینه چندرسانهایهای آموزشی وجود شخصیت و عامل آموزشی به عنوان راهنما در سرتاسر محیط یادگیری چندرسانهای است که اخیراً علاقه به استفاده از این عامل آموزشی رو به افزایش است .
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر عاملآموزشیمتحرک در چندرسانهای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری در درس جغرافیا سال سوم راهنمایی صورت گرفت.
بیان مسأله
مطالعات بیانگر آن است که استفاده از فناوریهای نوین در آموزش سنتی، به افزایش اثر بخشی یادگیری میانجامد (دامنز ،2003به نقل از زمانی ،عابدی و سعیدی ص4).
در حال حاضر ایجاد و خلق یک تجربه یادگیری الکترونیکی منوط به وجود تعهد عمیق نسبت به شناخت ویژگیهای متفاوت این رسانه و راههایی است که به واسطهی آن بتوان این رسانه را به بهترین وجه در جهت انتقال یادگیری مورد استفاده قرار داد. در واقع این یادگیری در محیط شبکه و اینترنت به وقوع میپیوندد و مجموعهای از فناوریهای چندرسانهای در ایجاد آن به کار میروند (گریسون، آندرسون ترجمه زارعی و موحد، 1384).
در یادگیری مبتنی بر رایانه، کاربر با داشتن اطلاعات مقدماتی و یا دریافت آن از سوی رایانه از طریق آزمایش و خطا، حل مساله، بینش و بصیرت و فعالیتهای خلاقانه به کسب تجارب جدید و سطوح بالاتری از یادگیری نائل میآید. نرم افزارهای آموزشی مربوط به نقاشی، متحرک سازی، طراحی مهندسی و صنعتی، بازیهای آموزشی و برنامههای مرسوم به شبیهسازی از این جملهاند (امیر تیموری، 1386).
یادگیری الکترونیکی از ظرفیت فوقالعادهای در جهت توسعهی افق آموزشی برخوردار است و در این راستا باید به غنیتر کردن حوزه چندرسانهایها اقدام کرد. عامل آموزشی متحرک به عنوان موضوعی نوظهور در این عرصه مطرح است.
عاملهای آموزشی متحرک دارای نیروی بالقوه عظیمی در حمایت از یادگیری هستند چرا که قابلیتهای شبیه سازی یک محیط یادگیری، کلاس واقعی دارا باشند (وو، 2009 ص202).
یافتههای پژوهشها نشان میدهد، چون عامل آموزشی متحرک به عنوان اعضای اجتماعی مشابه به انسانها درنظر گرفته میشود، آنها با یادگیرندگان در محیطهایی که نیاز به ارتباطات و تعاملات موثراست در تعاملاند. بنابراین عاملآموزشیمتحرک نتایج قطعیتری در افزایش یادگیری گروهی تولید میکند(وو، 2009 ص203 )
در واقع عاملهای آموزشی، کاراکترهای واقعیاند که به عنوان ارائه دهنده در صفحه نمایش ظاهر میشوند و راهنمای کاربر در سرتاسر محیط یادگیری چندرسانهایاند(کلربوت و هیدیک201 ، ص28).
استفاده از یک عاملآموزشیمتحرک برای ارائه آموزش شبیه به تدریس معلم درکلاس درس است اما یک عامل آموزشی متحرک، مشابه یک معلم واقعی نیست، ونمیتواند به تنهایی وجود داشته باشد، بنابراین نیازاست که در یک سیستم یادگیری واقع شده تا آن، پشتیبانی را برای راهاندازی آموزشی فراهم کند(وو،2009 ، ص204).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال این سوال مطرح است که آیا وجود عوامل آموزشی در محیط های چندرسانهای، مفید است؟
“تحقیقات نشان می دهد که عوامل آموزشی دارای توانایی برای نمایش بسیاری از نقشها درمحیط یادگیری چندرسانهای هستند مانند شرحدادن، چارچوببندی، مربیگری، مدلسازی، تستسازی. با این حال عوامل آموزشی اغلب نقش یک آموزشدهنده یا یک مربی را دارند” ( اسچرودر و ادیسوپ2012ص43).
از سویی پژوهش دانسورث و اتیکسون با عنوان” یادگیری علوم از طریق چندرسانهای ” بیانگر آن است که دانش آموز در محیط یادگیری مبتنی بر رایانه زمانی مطالب را بهتر یاد میگیرد که در آن همراه متون ارائه شده بر روی صفحه نمایشگرتصویر نیز وجود داشته باشد. علاوه بر این، تلفیق نقالی با حضورتصویری ازیک عامل آموزشی متحرک نیز ممکن است دانشآموزان را بیشتر از زمانی که روایت یا متن به تنهایی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود به پردازش عمیق اطلاعات تشویق کند.
” استفاده از عوامل آموزشی در محیط یادگیری چندرسانهای منجر به پذیرش بیشتر یادگیرندگان میشود چرا که تعاملات انسانی چهره بهچهره را شبیهسازی میکند” (قره باغی،1389،ص53).
امروزه عامل متحرک آموزشی برای گسترش یک سیستم آموزش هوشمند درنظر گرفته میشود (اسچرودر و ادیسوپ، 2012)یافتهها بیانگر آن است که وجود احساسات عامل آموزشی متحرک میتواند قابل استفاده در بهینه سازی انگیزه و یادگیری دانشآموزان باشد(کیم ،بیلور، شن و پالس2007).
” تحقیقات در مورد استفاده از ابزار یادگیری چندرسانهای، گذشتهای بیشاز بیست سال دارد. دو مورداز این ابزارها عبارتنداز: تدریسخصوصیسیستمهای هوشمند و عوامل آموزشی “( اسچرودر و ادیسوپ2012ص43).
در حالی که، مقدار قابل توجهی از زمان و منابع به طراحی و پیادهسازی عامل آموزشی در داخل محیط یادگیری سپری میشود، پیشرفتهای اخیر در فنآوری سیستمهای مبتنی بر رایانه استفاده از عامل آموزشی را برای مربیان قابل دسترستر و مقرون به صرفهترکرده است.
ما امیدواریم ظرفیت طراحی و تولید چندرسانهایها، مواد آموزشی و ابزارهایی که به وسیله رایانهها هدایت میشوند توسعه یابد و بهاین وسیله مجموعه فرایندهای آموزشی نیز بهبود پیدا کند. به این دلیل در این پژوهش به بررسی تاثیر عامل آموزشی در چندرسانهای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری پرداخته میشود.
اهمیت و ضرورت پژوهش
رایانه به شیوه های مختلفی در آموزش بهرهبرداری میشود. آموزش به کمک رایانه، آموزش با مدیریت رایانه و آموزش متکی بر رایانه نمونههایی از کاربرد رایانه در فرایند یاددهی – یادگیری به شمار میروند(نوروزی، رضوی،1392).
درنظام آموزشی متکی بر رایانه از رایانه برای ارائه آموزش استفاده می شود. طراحی پیام های آموزشی در نظام رایانه از تنوع بالایی برخوردار است. معلم خصوصی هوشمند، تکرار و تمرین،و شبیه سازی نمونه هایی است که نظام متکی بر رایانه به نمایش می گذارد.
امروزه به اثر پیشرفتهای پر شتاب فناوری جدید رایانه ای و جذابیتهای منحصر به فرد رایانه برای کلیه افراد و به طورخاص نوجوانان طراحی و تولید محیط های یادگیری چندرسانهای پذیرش و مقبولیت پیدا کرده است .
در واقع لازمه گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در آموزش استفاده از چند رسانه ای های آموزشی و سیستم های چند رسانه ای است و البته تنها دسترسی به کامپیوتر و چند رسانه ای ها در مدارس برای یادگیری موثر دانشآموزان کافی نیست بلکه باید در این زمینه ها، منابع فعالیتهای یادگیری دانشآموزان به گونهای حرفهای طراحی و تولید شده تا اثر بخشی لازم را ایجاد کند .
اگر آموزش را به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور در همه ی زمینه ها بدانیم پس در این صورت میتوانیم به نقش پر اهمیت چندرسانهایهادر پیشبرد اهداف توسعه پی ببریم.
میتوان گفت ورود چندرسانهایها در آموزش و پرورش انقلابی را در زمینه تدریس و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایجاد کرده است. مطالعات حاکی از آن است که اگر چندرسانهای ها آموزشی تحت یکسری از اصول و استاندارهای علمی طراحی و تولید شوند میتوانند به عنوان یک ماده آموزشی تاثیر گذار نیازهای یادگیری دانش آموزان را برطرف سازند .
چندرسانهایها با فراهم کردن محیط غنی و سرشار از محرکهای متنوع و گوناگون و برقراری تعامل و ارتباط با دانشآموز میتواند به یادگیری موثرتر و عمیقتر و حل مساله بینجامد.
علت اینکه چندرسانهایها یادگیری را افزایش میدهند آن است که افراد تنها 20 درصد آنچه را که میبینند و 30 درصد آنچه را که میشنوند و 50 درصد آنچه را که میبینند و میشنوند یاد میگیرند، حال انکه اگر آنچه را که میبینند و میشنوند همزمان انجام دهند یادگیری آنان به 80 درصد افزایش مییابد .چندرسانهایها با فراهم کردن تجارب پویا باعث افزایش سرعت یادگیری مهارتهای پایه میگردند(رضوی،1383) و البته وو نیز در مقاله طراحی محیطهای یادگیری چندرسانهای با بهره گرفتن از عوامل آموزشی : عوامل و مسائل در سال2009به این امر اذعان داشته است .
در واقع چندرسانهای های آموزشی از جمله نظامهای رسانهای هستند که با توجه به ماهیت چند حسیشان میتوانند به راحتی با انواع سبکهای یادگیری سازگار شوند و با شکلهای گوناگون تعامل یادگیری آسان و پایدار را فراهم کنند (شارپ،ترجمه بارزنجانی ،1378).
“مهمترین مزیت چندرسانهای نسبت به اشکال دیگرآموزش، انعطاف پذیری درعرصه اطلاعات و دستیابی سریع آن در فراهم کردن بازخورد است و هدف از به کارگیری چندرسانهای این است که به یادگیری یادگیرندگان کمک کند و سواد آنان را بالا ببرد “( رضوی،1390ص284).
یکی از قلمروهای جدید پژوهشی در حوزهی چندرسانهایهای آموزشی، پژوهش درباره اثرات مفید وجود عامل آموزشی متحرک بر روی صفحه نمایشگر است .
در این راستا میتوان با بهره گرفتن از عامل آموزشی متحرک به افزایش علاقه و انگیزه یادگیری هر چه بهتر مباحث درسی برای کاربران پرداخت .
از سویی اهمیت درس جغرافیا سال سوم راهنمایی موجب آن میشود که در راستای رسیدن به اهداف این کتاب و دستیابی به هدف والای آموزش کوشا بوده و فناوری های روز تکنولوژی آموزشی را بهکار ببریم .
اهداف پژوهش
هدف کلی
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانشآموزان
اهداف جزئی
طراحی و تولید چندرسانهای آموزشی با به کارگیری عامل آموزشی متحرک
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر یادگیری
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر یادداری
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر انگیزه یادگیری
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهای ها بر خود کارامدی.
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر راهبردهای یادگیری .
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر ارزشمندی یاگیری .
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر برانگیزندگی محیط .
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهای ها بر هدف موفقیت یاگیری .
تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر هدف عملکرد یاگیری .
فرضیه های پژوهش
عامل آموزشی متحرک بر یادگیری دانشآموزان تاثیر دارد .
عامل آموزشی متحرک بر یادداری دانشآموزان تاثیر دارد .
عامل آموزشی متحرک بر انگیزه یادگیری دانشآموزان تاثیر دارد.
عامل آموزشی متحرک در چندرسانهای ها بر خود کارامدی  تاثیر دارد.
عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر راهبردهای یادگیری تاثیر دارد.
عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر ارزشمندی یادگیری تاثیر دارد.
عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر برانگیزندگی محیط تاثیر دارد.
عامل آموزشی متحرک در چندرسانهای ها بر هدف موفقیت یادگیری تاثیر دارد.
عامل آموزشی متحرک در چندرسانهایها بر هدف عملکرد یادگیری تاثیر دارد.
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
در این پژوهش عامل آموزشی متحرک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
متغیروابسته
در این پژوهش یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری و مولفه های انگیزه یادگیری چون: (خود کارامدی، راهبردهای یادگیری، ارزشمندی یادگیری، برانگیزانندگی محیط، هدف موفقیت یادگیری، هدف عملکرد یادگیری) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
متغیر کنترل
جنسیت دانش آموزان (دختر) و سال تحصیلی( سوم راهنمایی) به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است.
تعاریف
تعریف نظری
عوامل آموزشی
“عوامل آموزشی عبارتند از، شخصیتهای قابل مشاهده طراحی شده در محیط های یادگیری چندرسانهای، برای تسهیل یادگیری”(اسچرودر،آدسوپ ، 2012ص43).
عامل آموزشی متحرک
عامل آموزشی متحرک شخصیتها (کاراکترها) قابل مشاهده در صفحه هستند که در حین بخشهای مختلف برنامه آموزش الکترونیکی به فرایند یادگیری کمک میکنند. این عوامل میتوانند به صورت شخصیتهای کارتونی، هنری و ویدوئی که صحبت میکند و یا تصاویر واقعی مجازی، باشند (کلارک و مایر ،2008 ص168).
چندرسانهای
استفاده از رسانه های مختلف مانندصدا، ویدئو، انیمیشن، متن و غیره در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را چندرسانهای گویند که در مقابل برنامههای صرفا متنی به کار میرود(ولایتی و موسی رمضانی،1391، ص63).
چندرسانهای آموزشی
چندرسانهای آموزشی عبارت است از ارتباط با بهره گرفتن از کلمات و تصاویری که منجر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژه اختلالات اضطرابی

By:

0 thoughts on “منابع و ماخذ تحقیق راهبردهای یادگیری

دیدگاهتان را بنویسید