دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

مقاله – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۹

نگرش کارکنان کسب هویت از ارزشهای سازمانی؛ میزان رضایت؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متوسط زندگی مفید کارکنان. خلاقیت کارکنان توانایی خلاقیت کارکنان؛ درآمد حاصل از فکرهای خلاقانه کارکنان، دانش، مهارت و تخصص کارکنان، روحیه کارآفرینی کارکنان، شایستگی مرتبط با کار همانطور که گفته شد سرمایه انسانی هم مانند سرمایه فکری ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۶

بیمه در تلاش برای جبران خسارات مادی حوادث و وقایع است و در مورد خسارات معنوی کاری از دستش ساخته نیست. حوادث این گروه، خطرات مطلوب برای پوشش بیمه های بازرگانی است. ریسکها و خطرات را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود[۹۸] :ریسک های مالی و غیر مالیبرخی ریسک ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۵

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش مورد تائید قرار گرفت لذا قیمت مناسب و ارزانتر بودن محصول در مقایسه با خرید سنتی بر تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت تاثیرگذار بوده و شدت رابطه بین دو متغیر ۴/۴۳ ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

جا که اجتماع یا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند یا برخلاف منافع جامعه کار می کنند (سارقان ،کاتل های خرید و فروش مواد مخدر وغیره). عضویت دریک جامعه به غایت یکپارچه فوایدی دارد ولی در مقابل دارای هزینه های سنگینی نیز هست ودربعضی موارد این هزینه ها ادامه مطلب…

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی

پائین بودن سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، که با موفقیت بلندمدت یا تعادل حالت پایدار ارتباط دارد باعث سریعتر شدن نرخ رشد می شود. این خاصیت ناشی از فرض بازده نزولی سرمایه است. اقتصادهایی که نسبت سرمایه به کارگر کمتری دارند، متمایل به نرخ های بازده بالا و ادامه مطلب…