نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت …

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳۶

۱-بسیارزیاد ۲-زیاد ۳- متوسط ۴-کم ۵- بسیارکم۷-کنسرت های موسیقی بومی تا چه اندازه بر گردشگری تأثیرگذار است ؟۱-بسیارزیاد ۲-زیاد ۳- متوسط ۴-کم ۵- بسیارکم۸- گردشگری در مناطق آزاد تا چه اندازه با معیارهای جهانی گردشگری فاصله دارد؟۱-بسیارزیاد ۲-زیاد ۳- متوسط ۴-کم ۵- بسیارکم۹-قیمت بلیط هواپیما ها در مقایسه با سایر ادامه مطلب…