بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲

۲-۳-۲ تعریف سرمایه اجتماعی در ارتباط با سرمایه اجتماعی تعاریف متعددی ارائه شده است و روز به روز بر دامنه و وسعت این تعاریف اضافه می شود و ابعاد و مولفه های بیشتری در زمره این مقوله ، طبقه بندی می شوند ( مورفی[۴۳]، ۲۰۱۳). استرام و آن[۴۴] (۲۰۰۳) بیان می کنند که ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

-از دیگر هزینه های غیر مستقیم ترک خدمت اثرات منفی احتمالی است که بر روحیه کارکنان شرکت ممکن است داشته باشد.بگونه ای که حتی ممکن است موجب ترک خدمت دیگر افراد نیز گردد)رجبی تربه بر،۱۳۸۶،ص۴۳).همچنین هوم و گریفت و کاسیو هزینه‌ های ترک خدمت کارکنان را به شرح ذیل برشمردند:۱- ادامه مطلب…