بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

با توجه به جدول ۴-۱۸ میتوان مدل نهایی این تحقیق را ارائه نمود. همانگونه که در شکل مشاهده میشود روابط تأیید شده با رنگ کامل و روابط تأیید نشده بصورت نقطه چین نمایش داده شده است. شکل ۴-۸- نتیجه نهایی از مدل مفهومی تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری هر تحقیق ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس …

 ۲-۴-۱ تعاریف، مفاهیم و ضرورت هوش فرهنگی:گرچه بهره هوشی از سال های دور مورد توجه روانشناسان قرار داشته و آزمون های بسیاری برای سنجش و تقویت آن ارائه گردیده است، اما ابعاد جدید هوش مانند هوش عاطفی و هوش فرهنگی تنها در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته ادامه مطلب…

پژوهش – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد …

جمع ۸۲ ۵۴ جدول۳-۴درجه اهمیت در۴ طبقه اول برای شرکت زیاد و در طبقه آخر (قیمت) خیلی زیاد بوده است. از لحاظ ارزیابی سازمان، شرکت در طبقات عملکرد، ویژگی ظاهری و توزیع محصول متوسط، در تبلیغات ضعیف و از لحاظ قیمت خیلی ضعیف ارزیابی شده است. به طورکلی باید گفت ادامه مطلب…

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

الف) انتخاب نمونه با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی: پژوهشگر برای اینکه از جدول اعداد تصادفی استفاده کند، به طور تصادفی یک سطر یا یک ستون را به عنوان نقطه شروع انتخاب می‌کند سپس کلیه اعدادی را که بعد از این سطر یا ستون آمدهاند انتخاب مینماید این کار ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

 مفهوم دارایی نامشهودمفهوم سرمایه اجتماعیمدلهای سرمایه اجتماعیتفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر مقوله های سرمایهایبرای هر یک از آیتمهای فوق، تعاریف مختلف ( از منظر محققان مختلف) ارائه شده و در برخی موارد، با بهره گرفتن از جداول و نمودار ها به خلاصه سازی و طبقه بندی نظرات مختلف ابراز شده ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

یکی از پیشرفتهای جدید در زمینه تجارت موبایل استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا روی دستگاه موبایل می باشد. زبان برنامه نویسی جاوا که توسط شرکت سان برای رایانه های رومیزی طراحی شده است، سرور این مزیت را دارد که بطور مستقل از هر گونه بستر بوده و برای اجرا نیازمند سیستم ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند …

در مورد دیگر نیز که در نمودار ۴-۵ دیده میشود، هرچه دانسیته پودر کمتر باشد و ضخامت افزایش یابد مقاومت خمشی کاشی پخته شده افزایش مییابد. با توجه به این که معمولاً ضخامت در طرحهای مختلف کم یا زیاد میشود، با کاهش دانسیته پودر میتوان مقاومت مورد نیاز را به ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۲

۶‐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ[۲۵] : ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ، ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.۷‐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺪﻳﺪ[۲۶] : ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

نزدیکی شبکه ها عملکرد مشابه و اطلاعات مشترک ارزش ها و نگرش های مشابه شبکه ها فعالیت های مشترکوقتی که سازمان به هدف می رسد نتیجه چه موفقیت باشد یا چه شکست ،افراد دانش خود را در میان گروه ها منتشر کرده اند یا به عبارتی در سازمان مفهوم یادگیرنده ادامه مطلب…