بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

با توجه به جدول ۴-۱۸ میتوان مدل نهایی این تحقیق را ارائه نمود. همانگونه که در شکل مشاهده میشود روابط تأیید شده با رنگ کامل و روابط تأیید نشده بصورت نقطه چین نمایش داده شده است. شکل ۴-۸- نتیجه نهایی از مدل مفهومی تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری هر تحقیق ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر …

۴-۲-۱ ) بررسی نرمال بودن داده‌ها: پیش‌نیاز انجام تمامی آزمون‌های پارامتری، نرمال ‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. به طور کلی می‌توان گفت که آزمون‌های پارامتری، عموماً بر میانگین و انحراف معیار استوار هستند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی‌توان استنباط درستی از نتایج داشت.برای آزمون نرمال ‌بودن متغیرها، از آزمون ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر …

SM اشتراک خطاها و اشتباهات لیکرت ۵ نقطه ای ۶۳۳/۰ ۷۹۷/۰ IP ترویج ایده لیکرت ۵ نقطه ای ۶۶/۰ ۸۱۱/۰ همانطور که مشاهده می‌شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و ملاحظه می‌شود که این ضرایب همگی بالاتر از ۶/۰ می‌باشند. بنابراین مدل ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل …

۲-۴-۱) رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: بر اساس نتایج تحقیقات قبلی مشخص شده است که اشتراک بهترین تجربیات ترویج و اجرای ایده های جدید را در دریافت کننده های دانش تشویق میکند (بعنوان مثال Nonaka, 1994; Plessis & Africa, 2007). با اشتراک بهترین تجربیات در واقع ادامه مطلب…

پژوهش – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد …

جمع ۸۲ ۵۴ جدول۳-۴درجه اهمیت در۴ طبقه اول برای شرکت زیاد و در طبقه آخر (قیمت) خیلی زیاد بوده است. از لحاظ ارزیابی سازمان، شرکت در طبقات عملکرد، ویژگی ظاهری و توزیع محصول متوسط، در تبلیغات ضعیف و از لحاظ قیمت خیلی ضعیف ارزیابی شده است. به طورکلی باید گفت ادامه مطلب…

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

الف) انتخاب نمونه با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی: پژوهشگر برای اینکه از جدول اعداد تصادفی استفاده کند، به طور تصادفی یک سطر یا یک ستون را به عنوان نقطه شروع انتخاب می‌کند سپس کلیه اعدادی را که بعد از این سطر یا ستون آمدهاند انتخاب مینماید این کار ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۱

۳-۱ مقدمه هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالهایی در ذهن محقق گردیده که به ارائه فرضیه منجر میگردد. بنابراین وظیفه اصلی هر محقق، بررسی و پژوهش برای تایید یا رد فرضیه هاست. برای پاسخ به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص داده ادامه مطلب…

تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

  ۲-۸ مدل تحقیق پژوهش حاضر به بررسی ارتباط آموزش فنا وری های نوین RS) GIS & GPS &) با توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی پرداخته است. لذا با توجه به هدف پژوهش، متغیرهای مستقل این پژوهش شامل؛آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)آموزش سیستم سنجش ازراه دور ادامه مطلب…

مقاله – ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحد های …

۷- بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر رابطه وجود ندارد بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر رابطه وجود دارد جدول(۴- ۲۸) ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر متغیرها تعداد میزان ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۶

خاکی، غلامرضا، (۱۳۷۹)، “روش تحقیق در مدیریت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ اول ، تهران.خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۷)، “روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی”، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.خاکی، غلامرضا، (۱۳۹۰)، “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.داﻧﺎﻳﻲﻓﺮد ﺣﺴﻦ، اﻟﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی، آذر ﻋﺎدل (۱۳۸۸). روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤـﻲ در ادامه مطلب…