دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی …

ادگارشاین مفروضات و معتقدات مدیر دربارهْ ماهیت انسان را به چهار دسته تقسیم می کند انسان عقلایی – اقتصادی ،انسان اجتماعی ،انسان خودیاب وانسان پیچیده .الف )- انسان عقلایی – اقتصادی اساس این فلسفه انسان همواره در پی تحصیل و به حداکثر رساندن منافع فردی و شخصی خویش استهنگامی که تصور ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

چون حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است بنابراین اندازه گیری ویژگی طرح پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه غیر ممکن است. خوشبختانه به طور معمول اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک اعضای جامعه ضروری نیست بلکه کافی است تا نمونه ای از ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – اقدامات انتظامی تا چه اندازه در پیشگیری از سرقت اماکن در شهرستان اقلید …

درصد ۳/۵۴ ۵/۹ ۱ ۹/۲۲ ۳/۱۲ ۱۰۰ ۳-۶ شیوه نمونه گیری:نمونه را می توان چنین تعریف کرد :(انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه .) به عبارت دیگر نمونه بخشی از جامعه است،که معرف آن جامعه است. ضرب المثل ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل …

۵: بین ریسـک ادراک شده مالیات دهندگان نسبت به پرداخت الکتـرونیکی مالیـات و رضایـت آنها رابطه معناداری وجود دارد .۳-۵ روش و ابزار گردآوری داده هابه منظور مطالعه و تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی کرمانشاه و به منظور دستیابی به هدف نهایی تحقیق، در این پژوهش ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان …

هوش هیجانی خودآگاهی ۱۰ خود مدیریتی ۵ آگاهی اجتماعی ۵ مدیریت روابط ۴ ۳-۶ روایی و پایائی ابزار اندازه گیریپیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آن ها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ، ضرورت دارد که محقق ازطریق فنون تاکتیکی و علمی ، ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان …

۲-۲-۱۱-۴ هوش اخلاقیهوش هیجانی و هوش شناختی دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند . از این منظر هوش اخلاقی نیز هوش ممتاز دیگری است . هوش اخلاقی ، توانایی درک درست از خلاف ، اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن هاست، به عبارتی هوش اخلاقی ظرفیت ذهنی ما برای تشخیص ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

۲-۲-۷-۲ مدل ترکیبی گلمن ( ۱۹۹۵ )در حالی که دیدگاه سالووی و مایر ، بیشتر جنبه ی روان شناختی دارد ، مفاهیم ارائه شده توسط گلمن به مفاهیم مدیریتی نزدیک تر است . مدل مبتنی بر شایستگی که یک مدل ترکیبی از هوش عاطفی به شمار می آید را گلمن ادامه مطلب…