تعیین میزان رابطه مدیریت تعارض و سطوح عزت نفس با میزان نشاط در دبیران …

آموزش و پرورش اصلی ترین ارگان تعلیم و تربیت  کشور است. معلمان به عنوان اصلی ترین نیروی انسانی تاثیر گذار بر دانش آموزان  در تربیت محسوب می شوند. با توجه به تعریف، نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها …

۵۴٫Souza, Juvenilson de, Gomes, Antônio Carlos, Leme, Lucas, & Silva, Sergio Gregorio da. (2006). Changes in metabolic and motor performance variables induced by training in handball players. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 12(3), 129-134.۵۵٫Srhoj, Vatromir, Marinović, Mladen, & Rogulj, Nenad. (2002). Position specific morphological characteristics of top-level male handball players. Collegium ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه …

همان طور که در جدول ۴-۱۱ مشاهده میشود، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که از بین شاخصهای آنتروپومتریک فوتبالیستها، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی رابطه منفی و معنیدار داشتند.فصل پنجم۵-۱٫ مقدمهفصل حاضر شامل چهار بخش میباشد. در بخش اول، خلاصه ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با …

 شکل۳-۲۱٫ اندازه گیری دور مچ پا۳-۷-۱۹٫دور ران:برای اندازه گیری دور ران، طبق شکل آزمودنی در حالی که زانو را به اندازه ۹۰ درجه خمیده بود وسط فاصله بین چین کشاله ران و لبه نزدیک کشکک علامت گذاری کردیم و با بهره گرفتن از متر نواری اندازه گیری شد. شکل۳-۲۲٫ اندازه گیری ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه …

۳-۷-۲۰٫دور بازو………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴۳-۷-۲۱٫دور ساق پا………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴۳-۷-۲۲٫سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۷-۲۳٫چابکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۸٫ روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..۳۵فصل چهارم۴-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷۴-۳٫ بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۳۸۴-۴٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها………………………………………………………………………………………………………………….۳۹۴-۵٫ آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱فصل پنجم۵-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳۵-۲٫ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳۵-۳٫ بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴۵-۳-۱٫ بررسی ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها …

شکل(۳-۴) اندازه گیری قد ایستاده………………………………………………………………………………………………………………………۲۸شکل(۳-۵) اندازه گیری قد نشسته……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸شکل(۳-۶) اندازه گیری طول ران………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹شکل(۳-۷) اندازه گیری طول ساق پا……………………………………………………………………………………………………………………۲۹شکل(۳-۸) اندازه گیری طول دو دست………………………………………………………………………………………………………………..۲۹شکل(۳-۹) اندازه گیری طول بازو……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰شکل(۳-۱۰) اندازه گیری طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰شکل(۳-۱۱) اندازه گیری طول کف دست…………………………………………………………………………………………………………….۳۰شکل(۳-۱۲) اندازه گیری طول آرنج تا نوک انگشت………………………………………………………………………………………………۳۱شکل(۳-۱۳) اندازه گیری عرض شانه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱شکل(۳-۱۴) اندازه گیری عرض ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه …

۲-۲-۶٫قدرت در هندبالقدرت بیش ترین نیرویی است که یک عضله یا گروهی از عضلات در یک سرعت ویژه تولید می کنند. از یک سو ،قدرت یکی از توانایی های زیست حرکتی موثر در اجرای پرتاب ها،پرش ها و موفقیت در برخوردهای بدنی برای بازیکنان هنبال و از سوی دیگر،پیش نیاز ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه …

مادر.تقدیم به اسطوره زندگی ام:پدرم روزگار از دست رفته زندگانیت، موسیقی پرشور وحرارتی ست که در راه نان وبالیدن ما شکوه وشوکتی مقدس یافته است. تقدیم به خواهرم آی نور:دوست دارم به حرمت مهربانی هایت پلک نزنم تا پاسبان خاطرات تکرار ناشدنی مان باشم.تقدیم به استاد گرامی جناب آقای دکترعلی شمسی:هزاران ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه …

۲-۲-۳-۱٫آنتروپومتری و فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲-۲-۴٫ سرعت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۲-۴-۱٫تمرین سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲-۲-۴-۲٫روش های افزایش سرعت دویدن…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲-۲-۴-۳٫هماهنگی عصبی عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۲-۴-۴٫مطالعات در بزرگسالان …………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۵٫ چابکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۵-۱٫انواع چابکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۵-۲٫یافته ها و نتایج تحقیقات مربوط به چابکی………………………………………………………………………………………………۲۰۲-۲-۵-۳٫پیشرفت در تغییر مسیر و اجرای حرکت چابکی……………………………………………………………………………………….۲۰۲-۲-۵-۴٫خلاصه بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۲-۲-۵-۵٫سرعت و چابکی در هندبال…………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۲-۵-۶٫چابکی در فوتبال………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۲-۶٫قدرت در هندبال………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۲-۲-۷٫٫قدرت عضله در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۲-۳٫ پیشینه پژوهش ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها …

 معاونت پژوهش و فنآوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء ادامه مطلب…