ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

تحقیق – تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۵

عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت بالاتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (موسوی خامنه،۱۳۷۱) ب) موانع اجتماعیناکافی بودن ادامه مطلب…