ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

۲٫بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار۳٫مشارکت کارکنان در تصمیم گیری۴٫ارزیابی عملکرد کار کنان به منظور ایجاد بازخورد کاری۵٫تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی۶٫حذف موانع کاری۷٫تاکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود۸٫ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه۹٫حذف تبعیضها و روابط نا مناسب افراد در محیط کار۱۰٫استقلال نسبی ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

-دیده شدن و ارتباط موثر:ارتباط موثر و تعاملی مدیر با کارکنان از طریق نظاره کردن بر کارکردشان و در جریان قرار گرفتن علائق آنها و اطلاع مدیر از چالشهای کارکنان و گوش دادن به آنها.-قدردانی:قدرشناسی باید دقیق و مشخص بوده و همچنین تخصیص پاداش به شکلی ملموس باشد که افراد ادامه مطلب…