شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول …

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی …

در قید ساعات اداری وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی به دلیل استفاده از رایانه ،حجم کاغذ و نیروی انسانی به شدت کاهش می یابد. به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ،به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد. منبع:انتقال الکترونیکی وجوه بانکداری الکترونیک ۲-۱-۷)بانکداری ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

 برای ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﻴﺰاﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺪون وﻗﻔﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪدرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ؛اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ، در ﺑﺮاﺑﺮ ادامه مطلب…

تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک احکام و آثار آن

  قرارداد قرارداد اجاره به شرط تملیک، با رعایت شرایط صحت معاملات (ماده ۱۹۰ ق.م) و قواعد حاکم بر اجاره «قوانین روابط موجر و مستاجر، سال‌های ۵۶ و ۶۲»[۱۴۱] منعقد و روابط حقوقی طرفین، مطابق آن مشخص می‌شود. بنابراین لازم است هرگونه پیش‌بینی در این قرارداد لحاظ گردد تا حتی الامکان ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به شرط …

سوم: در عقد اجاره، موجر که فرض آن است که مالک مال باشد می‌تواند عین مال خود را به فروش برساند و فروش عین مال هیچ منافاتی با تملیک منافعی که قبلاً به مستأجر کرده است ندارد در حالی که در اجاره به شرط تملیک، فروش عین مال از سوی ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به …

چنین هزینه‌هایی به هنگام معامله بر عهده مالک خواهد بود. مع الوصف از آن‌جا که لزوم پرداخت هزینه‌های فوق توسط مالک از قواعد آمره حقوقی نیست، تراضی بر خلاف آن، به نحوی که مسؤولیت پرداخت با منتقل آلیه باشد، هیچ منعی ندارد. بدین ترتیب در معاملات طرفین می‌توانند هزینه‌های ناشی ادامه مطلب…