نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت …

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق …

ساختار سازماناستراتژی هااهداففرایندهانمودار ۲-۳ منابع داخلی در تجزیه و تحلیلمنبع : امیرکبیری ۱۳۸۱ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیکاداره فعالیت های داخلی یک سازمان فقط جزیی از وظایف جاری مدیران ارشد فعلی است. مدیران ارشد همچنین می باید به چالش های تحمیلی محیط خارجی نزدیک شامل : رقیبان ، عرضه کنندگان ملزومات، ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۸

پـرداخت به سهامداران عادی نیست مگر اینکه سود سهام نقدی سهامداران ممتاز قبلاً پرداخت‌شده باشد.ب: صاحبان سهـام ممـتاز در موقع انحلال شرکت نسبت به دارایی‌های آن دارای حق تقدم می‌باشند. همچنین آن‌ ها نسبت به دارندگان اوراق عرضه، معمولاً نرخ سود بیـشتری را بر سرمایه‌گذاری خود دریافت می‌نمایند و این ادامه مطلب…