تعیین میزان رابطه مدیریت تعارض و سطوح عزت نفس با میزان نشاط در دبیران …

آموزش و پرورش اصلی ترین ارگان تعلیم و تربیت  کشور است. معلمان به عنوان اصلی ترین نیروی انسانی تاثیر گذار بر دانش آموزان  در تربیت محسوب می شوند. با توجه به تعریف، نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی رویکرددرمانی روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویان دختر

روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت[1] تقریباً شامل همه انواع روان درمانی کوتاه مدت و مداخله در بحران است. دوانلو شرایط خاصی برای پذیرش و انجام روان درمانی مراجعین مدنظرقرارداده است. برای مثال در این رویکرد به وجود کارکردهایی از ایگو برای کار روان درمانی، اهمیت زیادی قائل می شوند. ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون …

۱-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر تاب آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد.۲-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برکانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تأثیر دارد .۳-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی‌ بیماران دیابتی تاثیر دارد.۴-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برهموگلوبین گلوکوزیته بیماران ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، …

با توجه به اینکه در این تحقیق از شیوه مدیریت گروهی استرس به شیوه شناختی رفتاری وآرام سازی عضلانی استفاده شد و با توجه به اینکه تکنیک‌های شناختی رفتاری بویژه آرام سازی عضلانی مستقیما بر علائم جسمانی تمرکز داشته وشیوه آرام کردن و کاهش تنش را به فرد می آموزدوباعث ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، …

۲-۲-۳- استرس و سلامت عمومیسواتی مهتا[۳۳۷] و همکاران (۲۰۱۱) اثر بخشی درمان شناختی رفتاری را در بهبود پیامدهای روان شناختی بیماران جسمی مبتلا به ضایعه نخاعی از جمله اضطراب، افسردگی، مقابله با استرس و سازگاری با ناتوانی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی رفتاری می‌تواند به ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، …

۲-۲-۶- کانون کنترل و سلامت عمومیورد[۳۵۷] (۲۰۱۱) پژوهشی با عنوان رابطه بین بیماری قلبی عروقی، منبع کنترل و کیفیت زندگی، بر روی ۶۱ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر، انجام داد که کیفیت زندگی در همه زمینه‌ها (احساسی، فیزیکی و اجتماعی) در حدود ۷۵درصد از افراد مورد مطالعه در همه گروه‌های ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۲- اتحادیه های کارگری که در سال های دههْ ۱۹۳۰ شکل گرفت و بر مفهوم تعریف رضایت شغلی تأثیر به سزایی گذاشت .تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران ،و سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن زمان وجود نداشت ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۶۰ ………………………… داشتن شانس برای ارتقا۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ داشتن تماس زیاد با مردم۸۳ ………………………… داشتن ساعات کار انعطاف پذیر اقتباس از (Hugick and leonard 1991)و بر این اساس پول[۵۷] عواملی مانند سن ،تفاوت های فرهنگی ،جنسیت ،تفاوتهای نژادی به خصوص در ایالات متحده را در احساس نسبت به شغل مؤثر می داند .واین ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳

۵-۳ پیشنهادات تحقیق ۶۰۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۴منابع ۶۵پیوست ها ۶۷فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱: جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه ۴۳جدول ۳-۲: پایایی پرسشنامه محقق ساخته ۴۵جدول۳-۳:مصاحبه ها ۴۶جدول ۴-۱: فراوانی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه ۴۹جدول ۴-۲: بررسی شاخص های توصیفی(محاسبات میانگین، چولگی و کشیدگی) سئوالات پرسشنامه ۵۲جدول ۴-۳ ادامه مطلب…