بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

با توجه به جدول ۴-۱۸ میتوان مدل نهایی این تحقیق را ارائه نمود. همانگونه که در شکل مشاهده میشود روابط تأیید شده با رنگ کامل و روابط تأیید نشده بصورت نقطه چین نمایش داده شده است. شکل ۴-۸- نتیجه نهایی از مدل مفهومی تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری هر تحقیق ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل …

۲-۴-۱) رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: بر اساس نتایج تحقیقات قبلی مشخص شده است که اشتراک بهترین تجربیات ترویج و اجرای ایده های جدید را در دریافت کننده های دانش تشویق میکند (بعنوان مثال Nonaka, 1994; Plessis & Africa, 2007). با اشتراک بهترین تجربیات در واقع ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲۴

۳٫۶۸۷۵ ۳٫۲۵۰۰ ۳٫۸۰۰۰ ۳٫۷۵۰۰ یک چهارم داده ها ۴٫۳۰۵۶ ۴٫۷۵۰۰ ۴٫۲۵۰۰ ۴٫۳۳۳۳ ۴٫۱۰۰۰ ۴٫۲۵۰۰ یک دوم ۴٫۷۷۷۸ ۵٫۰۰۰۰ ۵٫۰۰۰۰ ۵٫۰۰۰۰ ۴٫۶۰۰۰ ۴٫۷۵۰۰ سه چهارم میانگین همه مولفه ها بالاتر از ۴ است. و گزینه توانمندسازی ، بیشترین نظرات مثبت را به خود جلب کرده است. شاخص های چولگی و کشیدگی ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲۵

بنابراین متغیر اول، نرمال تشخیص داده شده است. در ادامه به بررسی سایر متغیرها پرداخته میشود. به محض این که عدم نرمال بودن متغیر ، محرز گردد نیازی به بررسی ادامه متغیرها نیست. در شکل زیر، هیستوگرام پراکندگی متغیر توانمندسازی پلیس قابل مشاهده است. شکل ۴ – ۷ نمودار هیستوگرام مربوط ادامه مطلب…

مقاله – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۹

نگرش کارکنان کسب هویت از ارزشهای سازمانی؛ میزان رضایت؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متوسط زندگی مفید کارکنان. خلاقیت کارکنان توانایی خلاقیت کارکنان؛ درآمد حاصل از فکرهای خلاقانه کارکنان، دانش، مهارت و تخصص کارکنان، روحیه کارآفرینی کارکنان، شایستگی مرتبط با کار همانطور که گفته شد سرمایه انسانی هم مانند سرمایه فکری ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۱

۳-۱ مقدمه هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالهایی در ذهن محقق گردیده که به ارائه فرضیه منجر میگردد. بنابراین وظیفه اصلی هر محقق، بررسی و پژوهش برای تایید یا رد فرضیه هاست. برای پاسخ به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص داده ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۲

 که در این صورت تعداد نمونه برابر با ۳۸۴ بدست می آید. البته به منظور حصول نتایج دقیق‌تر و پوشش خطاهای احتمالی، حجم نمونه برابر با ۴۰۰ عدد در نظر گرفته می‌شود.همچنین در ارتباط با روش نمونه گیری باید گفت که با توجه به همگن بودن جامعه از روش تصادفی ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۳

هیوگینز و جانستون[۶۰] (۲۰۱۰) تاکید بر افراد و اعضا سرمایه اجتماعی به ویژگی های افراد و خصوصیات آنها بستگی دارد داسگوپتا [۶۱](۲۰۰۰) خرده سیستمهای موثر بر سیستم این خرده سیستمها همان تیمها و تشکل ها هستند که سیستم اصلی را تحت تاثیر قرار می دهند مورفی (۲۰۱۳) احساس همدلی مفهوم سرمایه اجتماعی ادامه مطلب…