بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل …

۲-۴-۱) رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: بر اساس نتایج تحقیقات قبلی مشخص شده است که اشتراک بهترین تجربیات ترویج و اجرای ایده های جدید را در دریافت کننده های دانش تشویق میکند (بعنوان مثال Nonaka, 1994; Plessis & Africa, 2007). با اشتراک بهترین تجربیات در واقع ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۵

۲-۱۲) خلاصه فصلدر خلاصه مطالب بیان شده می توان گفت اﻣﺮوزه، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ (ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻴﺎن اﻃﺮاف، اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد) ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح در ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮔﺸﻮدﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

انواع ادغام عمودی در چرخه پایین دستی بنزین ایالات متحدهدر ایالات متحده بنزین از طریق جایگاه های شرکتی[۳۳]، جایگاه های استیجاری[۳۴] و جایگاه های آزاد[۳۵]به فروش می رسد. در جایگاه های شرکتی، مدیر جایگاه معمولا فردی است در استخدام پالابشگاهی که مالک جایگاه می باشند.پالایشگاه قیمت خرده فروشی و ساعت کار ادامه مطلب…

اقدامات انتظامی تا چه اندازه در پیشگیری از سرقت اماکن در شهرستان اقلید موثر می …

کنترل شدید سارقین بعد از تحمل مجازات و پایان محکومیت از طریق ایجاد اشتغال برای آنان ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالکیت قبل از انتقال رسمی یا تنظیم وکالت نامه و … تلاش در جهت کشف خودروهای مسروقه و تعویض پلاک های ادامه مطلب…

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۶

– هاشمی (۱۳۸۰) با بررسی وضعیت اشتغال زنان در ایران نتیجه گرفته است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران با کشورهای در حال توسعه مشابه بوده و این در حالی است که میزان سواد و تحصیلات آنان با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است. به باور وی نهادهای رسمی یعنی ادامه مطلب…

تحقیق – تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۵

عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت بالاتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (موسوی خامنه،۱۳۷۱) ب) موانع اجتماعیناکافی بودن ادامه مطلب…