بررسی تأثیر آموزش خود تحولی بر تحول اخلاقی نوجوانان شهر اصفهان و تعیین رابطه ی تحول اخلاقی با …

: یکی از ابعاد عمده رشد اجتماعی انسان، تحول اخلاقی است. رشد ارزشها و باورهای اخلاقی پدیده بسیار پیچیده ای است که باید جوانب مختلف شناختی, روانی , رفتاری و فرهنگی اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. شکل گیری اخلاق و تحول آن در کودکان و نوجوانان در نظریه ها و ادامه مطلب…

تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه‌شناسی

: یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی های ادامه مطلب…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۶

پرادو[۷۰](۲۰۰۶) به بررسی رابطه هوش فرهنگی و عدم اطمینان محیطی دریافتی مدیران ۲۷ کشور از طریق شبکه وسیع جهانی اینترنت پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی اهمیت و کاربرد بسیار زیادی در شناخت و ارزیابی عدم اطمینان تجاری بین المللی دارد.تمپلر و همکاران[۷۱] (۲۰۰۶) ادامه مطلب…

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانک های …

هزینه مالی تأثیر مثبتی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی دارد.کروز[۶۵] (۲۰۱۱) “موانع درک شده در پذیرش خدمات بانکداری موبایلی را بررسی کرده “و اثبات کردند که بیشتر شرکتها که از خدمات بانکداری موبایلی استفاده نمی کنند دلایل عدم استفاده آنها درک مربوط به هزینه ،ریسک و مزیت نسبتاً ضعیف و ادامه مطلب…

تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

  ۲-۸ مدل تحقیق پژوهش حاضر به بررسی ارتباط آموزش فنا وری های نوین RS) GIS & GPS &) با توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی پرداخته است. لذا با توجه به هدف پژوهش، متغیرهای مستقل این پژوهش شامل؛آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)آموزش سیستم سنجش ازراه دور ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی …

۱٫ از یافته های مهم این تحقیق تاثیر قوی فرهنگ اجتماعی و به تبع آن فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هر آموزشگاه در انتخاب سبک رهبری مدیران است .۲٫ سبک رابطه مدار و توجه به روابط انسانی در محیط کار با اثر بخشی آنان رابطه مستقیم دارد . مدیرانی که ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۵

۲-۱۲) خلاصه فصلدر خلاصه مطالب بیان شده می توان گفت اﻣﺮوزه، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ (ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻴﺎن اﻃﺮاف، اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد) ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح در ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮔﺸﻮدﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ادامه مطلب…

اقدامات انتظامی تا چه اندازه در پیشگیری از سرقت اماکن در شهرستان اقلید …

اقداماتی ازقبیلافزایش تعداد نیروهای گشتیافزایش ساعات گشتشب پانگهبان محلههمکاری بیشتر گشت ها با هماستفاده و انتخابپشتیبانی بیشتر از گشت هاانتخاب کارکنان با انگیزهتعدیل نیروی انسانی بی انگیزه۲-۲۵ مروری بر فصلاین فصل مشتمل بر سه قسمت بود که در ابتدا مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه فقه و حقوق مجازات ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره …

اضافه مینماید این جریان روند رو به بلوغ و تکامل خود را طی نموده، به طوری که برخلاف سنوات قبل برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مراجعه حضوری مودی به منظور تسلیم اظهارنامه الکترونیکی قطع شده و سازمان در واقع دریافت فیزیکی اظهارنامه را شبیه سازی نموده و کاربران دارای ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۱۰

همانطور که مرور پیشینه پژوهش های انجام شده نیز نشان داد در رابطه با گردشگری و عوامل مختلف و موثر بر آن پژوهش های زیادی صورت گرفته است. عوامل موثر بر آن و افزایش گردشگری نیز بررسی و مطالعه شده است. همچنین موسیقی نیز بصورت جداگانه در نظر گرفته شده ادامه مطلب…