شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان به منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب بازاریابی

: در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آنها در خرید محصولات است. ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای …

۳- آیا اینها تنها یک تئوری و ایده دانشگاهی است یا دارای قابلیت کاربرد و تعمیم نیز هست؟به عبارت دیگر، با درنظر گرفتن مطالعات مشابه در رابطه با بهره گرفتن از سیستمهای خبره در کسب و کار، نویسندگان و محققان در آرزوی دستیابی به فرصتی جهت بحث مقایسه ای در ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۵

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش مورد تائید قرار گرفت لذا قیمت مناسب و ارزانتر بودن محصول در مقایسه با خرید سنتی بر تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت تاثیرگذار بوده و شدت رابطه بین دو متغیر ۴/۴۳ ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۶

خاکی، غلامرضا، (۱۳۷۹)، “روش تحقیق در مدیریت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ اول ، تهران.خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۷)، “روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی”، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.خاکی، غلامرضا، (۱۳۹۰)، “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.داﻧﺎﻳﻲﻓﺮد ﺣﺴﻦ، اﻟﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی، آذر ﻋﺎدل (۱۳۸۸). روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤـﻲ در ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴

خائف الهی و همکاران (۱۳۹۱) نتایج نشان داد که کیفیت درک شده از تارنمای شرکت، از طریق اعتماد به تارنما، قصد خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن آنکه تاثیر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی بر قصد خریدآنلاین آنها نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج همچنین نشان داد ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۲

۶‐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ[۲۵] : ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ، ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.۷‐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺪﻳﺪ[۲۶] : ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۳

محققان در زمینه اعتماد، تحقیقات گسترده ای انجام داده اند، به عنوان مثال محققان در رشته های فیزیک، روانشناسی، جامعه شناسی، مبادلات اقتصادی، تئوری سازمان و تئوری اطلاعات بر روی این بحث کار کرده اند، اما از آنجا که اعتماد یک مفهوم چندبعدی است، هر یک از محققان آن را ادامه مطلب…