شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان به منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب بازاریابی

: در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آنها در خرید محصولات است. ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی …

‏اروپایی‌ها، طرفداران پر و پاقرص تکنولوژی هستند اما فقط به منظور آسانتر کردن زندگی برای افراد و دور کردن سختی وظایف و فعالیت‌های ناخوشایند. ارباب رجوع، آن سازمان‌هایی را ترجیح می‌دهد که بیشترین آسایش را فراهم می‌کند. همچنانکه اینترنت شروع به ‏توسعه کرد، انتظارات ارباب رجوع نیز بیشتر شد. کار‌بران ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۴

۰٫۵۰۳ اعتماد   با توجه به جدول (۴-۴۱) معادله رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:Ŷ=-۰٫۸۴۷ +۰٫۰۱۷۳X1 +۰٫۰۳۲۷X2+0.019X3+ 0.528 X4+0.503X5در جدول (۴-۴۱)، ستون ضرایب استاندارد شده نشان می دهد که کیفیت محصول و پس از آن اعتماد به وب سایت بیشترین تاثیر را بر تمایل و تصمیم به خرید آنلاین دارا می ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۵

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش مورد تائید قرار گرفت لذا قیمت مناسب و ارزانتر بودن محصول در مقایسه با خرید سنتی بر تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت تاثیرگذار بوده و شدت رابطه بین دو متغیر ۴/۴۳ ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۶

خاکی، غلامرضا، (۱۳۷۹)، “روش تحقیق در مدیریت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ اول ، تهران.خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۷)، “روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی”، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.خاکی، غلامرضا، (۱۳۹۰)، “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.داﻧﺎﻳﻲﻓﺮد ﺣﺴﻦ، اﻟﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی، آذر ﻋﺎدل (۱۳۸۸). روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤـﻲ در ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۲۱

نتایج آزمون بین دو متغیر در قالب سه جدول (۴-۱۲) تا (۴-۱۴) ارائه گردیده، در جدول (۴-۱۲) ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای برآورد، در جدول (۴-۱۳) تحلیل واریانس رگرسیون، به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها، و جدول (۴-۱۴) نتیجه آزمون، ضریب رگرسیون ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴

خائف الهی و همکاران (۱۳۹۱) نتایج نشان داد که کیفیت درک شده از تارنمای شرکت، از طریق اعتماد به تارنما، قصد خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن آنکه تاثیر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی بر قصد خریدآنلاین آنها نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج همچنین نشان داد ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۳

محققان در زمینه اعتماد، تحقیقات گسترده ای انجام داده اند، به عنوان مثال محققان در رشته های فیزیک، روانشناسی، جامعه شناسی، مبادلات اقتصادی، تئوری سازمان و تئوری اطلاعات بر روی این بحث کار کرده اند، اما از آنجا که اعتماد یک مفهوم چندبعدی است، هر یک از محققان آن را ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

 برای ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﻴﺰاﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺪون وﻗﻔﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪدرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ؛اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ، در ﺑﺮاﺑﺮ ادامه مطلب…

ساختار بازار و تقاضا

  بازاریاب محصولات تجاری، در مقایسه با بازاریاب محصولات مصرفی، با تعداد کمتری خریدار بسیار بزرگ سر و کار دارد. بازارهای تجاری، از نظر جغرافیایی، متمرکزند. گذشته از این،تقاضای تجاری تقاضای نشأت گرفته یا تقاضای درجه دو است که از تقاضای شرکتهایی که کالای مصرفی عرضه می کنند سرچشمه می ادامه مطلب…