ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

: سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به تعهد و دلبستگی کارکنان توجه دارند. در جامعه امروز تعهد کارکنان و ارتقاء سازمانی به صورت یکی از مهم ترین اهداف سازمان و ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه …

علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران :انتشارات بعثت.علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران :انتشارات بعثت.علاقه بند،علی.(۱۳۷۷). جو سازمانی مدرسه،فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش،شماره ۲۰٫علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مدیریت عمومی. تهران :انتشارات روان.عسگریان ،مصطفی. (۱۳۷۸). روابط انسانی و رفتار سازمانی.تهران :انتشارات امیرکبیر.قاسمی نژاد،افسر. (۱۳۸۱).تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی …

اشنایدر (۱۹۸۳) هنجارها و ارزش های سازمانی را به سه سطح طبقه بندی می کند :الف : سطح یک شامل هنجارهایی است که اغلب قابل مشاهده بوده ولی اندازه گیری آنها مشکل است مانند انتظارات غیر رسمی اعضای یک سازمان .ب : سطح دو شامل ارزشهاست . ارزشها ادراک های ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی …

۱٫ از یافته های مهم این تحقیق تاثیر قوی فرهنگ اجتماعی و به تبع آن فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هر آموزشگاه در انتخاب سبک رهبری مدیران است .۲٫ سبک رابطه مدار و توجه به روابط انسانی در محیط کار با اثر بخشی آنان رابطه مستقیم دارد . مدیرانی که ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر …

برنامه ریزی و هدف گذاری : درجه ای که اعضای مدرسه مراحل آینده را برنامه ریزی می کنند و در عمل هدف گذاری سهیم می شوند .مهارت های رهبری و مدیریت : سطح کلی توانایی مدیران مدارس ، ناظران و دیگر رهبران در هدایت و انجام وظایف اصلی مدرسه .تاکید ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

برای افزایش اطمینان نمونه مورد نظر ۱۰۰ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه در میان آنها توزیع گردید که از این تعداد ۹۰ پرسشنامه برگشت داده شد.۳-۷- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌هابرای تجزیه و تحلیل داده ها به طور عمده از روش های توصیف ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

این تحقیق همبستگی است زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور ۱۳۷۴: ۱۷۸). بطور کلی در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو ادامه مطلب…

پژوهش – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

چالش های سازمانی که مدیران با آن روبرو هستند را می توان ،کوچک سازی سازمان ها ،تنوع نیروی کار ،سرعت تغییرات ،نیروی کارجدید ،تکنولوژی اطلاعات ،وشیوه های جدید ساختاردهی سازمان دانست. و این تغییر و تحولات ایجاب می کند که مدیران مهارت های جدیدتری را در امر رفتار سازمانی فراگیرند ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی …

ادگارشاین مفروضات و معتقدات مدیر دربارهْ ماهیت انسان را به چهار دسته تقسیم می کند انسان عقلایی – اقتصادی ،انسان اجتماعی ،انسان خودیاب وانسان پیچیده .الف )- انسان عقلایی – اقتصادی اساس این فلسفه انسان همواره در پی تحصیل و به حداکثر رساندن منافع فردی و شخصی خویش استهنگامی که تصور ادامه مطلب…