تعیین میزان رابطه مدیریت تعارض و سطوح عزت نفس با میزان نشاط در دبیران …

آموزش و پرورش اصلی ترین ارگان تعلیم و تربیت  کشور است. معلمان به عنوان اصلی ترین نیروی انسانی تاثیر گذار بر دانش آموزان  در تربیت محسوب می شوند. با توجه به تعریف، نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

۰۱/۰ تلاش مازاد ۲۵/۰ ۴۸/۲ ۰۱/۰ همان گونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با (۵۷/۱۵) در سطح معناداری (۰۱/۰) به دست آمده و چون این مقدار از (۰۵/۰) کمتر است لذا نتیجه میگیریم که بین متغیرهای پیش بین(مؤلفه های جو ) و متغیرملاک (اثربخشی) رابطه خطی وجود دارد . حال به ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

اهداف پژوهشهدف کلی :تبیین رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارساهداف ویژه:۱ . تبیین سهم سبک رهبری مدیران و جو مدرسه در پیش بینی اثر بخشی مدارس.۲٫ تبیین رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس .۳٫ تبیین سهم ابعاد جو مدرسه ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید

بسم الله الرحمن الرحیم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»گرایش :مدیریت آموزشیعنوان:رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلیداستاد راهنما:دکتر مسلم صالحیاستاد مشاور:دکتر عباداله احمدینگارش:حمید رضا ثابت اقلیدیتابستان ۱۳۹۰سپاسگزاری:حمد و سپاس بیکران خداوند ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

۲-۲-۷-۲ مدل ترکیبی گلمن ( ۱۹۹۵ )در حالی که دیدگاه سالووی و مایر ، بیشتر جنبه ی روان شناختی دارد ، مفاهیم ارائه شده توسط گلمن به مفاهیم مدیریتی نزدیک تر است . مدل مبتنی بر شایستگی که یک مدل ترکیبی از هوش عاطفی به شمار می آید را گلمن ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

حل مسائل واقعیشناسایی عملکرد خروجی ها بر مبنای بهترین ها در طبقه (موضوع مورد نظر ) بدون قدرت درک و آگهی توسعه درست و واقعی اندازه‌گیری بهره وری درک نمودن وضعیت رقابت تغییر تدریجیارتباط پایین درخور رقابتی شدن   ارتباط بالاایده های اساسی با عملکرد ثابت شده به طور داخلی ادامه مطلب…