بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر …

SM اشتراک خطاها و اشتباهات لیکرت ۵ نقطه ای ۶۳۳/۰ ۷۹۷/۰ IP ترویج ایده لیکرت ۵ نقطه ای ۶۶/۰ ۸۱۱/۰ همانطور که مشاهده می‌شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جدول فوق نشان داده شده و ملاحظه می‌شود که این ضرایب همگی بالاتر از ۶/۰ می‌باشند. بنابراین مدل ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس …

شاخص سوال هوش دانشی یا شناختی مطمئنم می توانم که شرایط تجاری و خرید را در یک فرهنگ متفاوت به کار گیرم. من رفتار کلامی ام را وقتی که در تعامل فرهنگی به آن نیاز است تغییر می دهم. من مکث و سکوت را در موقعیت های بین فرهنگی متفاوت بکار ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۴

۸۶۹/۰ بعد شناختی ۸۸۷/۰ بعد ساختاری ۸۱۹/۰ توانمندی پلیس ۷۱۴/۰ تبلیغات پلیس ۷۰۲/۰ اقتدار پلیس ۷۷۴/۰ عملکرد پلیس ۷۲۳/۰ پلیس دانش بنیان ۷۶۶/۰ مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همه موارد بالاتر از ۷/۰ است و این نشان دهنده تایید شدن پایایی آیتمهای مورد ارزیابی است. ۳-۱۱ خلاصه فصل در این ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۲

 که در این صورت تعداد نمونه برابر با ۳۸۴ بدست می آید. البته به منظور حصول نتایج دقیق‌تر و پوشش خطاهای احتمالی، حجم نمونه برابر با ۴۰۰ عدد در نظر گرفته می‌شود.همچنین در ارتباط با روش نمونه گیری باید گفت که با توجه به همگن بودن جامعه از روش تصادفی ادامه مطلب…

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

Y = نمره آزمودنی در متغیر دوماست. ضریب همبستگی پیرسن شدت و جهت همبستگی خطی دو متغیر را نشان میدهد، ضریب مثبت به معنی رابطه مستقیم و ضریب منفی به معنی رابطه معکوس است.که در سطح خطای ۰۵/۰ آزمون میشود. آماره آزمون فرض فوق به صورت زیر است: که دارای توزیع ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

یکی از پیشرفتهای جدید در زمینه تجارت موبایل استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا روی دستگاه موبایل می باشد. زبان برنامه نویسی جاوا که توسط شرکت سان برای رایانه های رومیزی طراحی شده است، سرور این مزیت را دارد که بطور مستقل از هر گونه بستر بوده و برای اجرا نیازمند سیستم ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون …

الف) اهداف ب) راهبرد‌ها ج) تکنیک‌ها ۱-افزایش آگاهی فراهم کردن اطلاعات (پاسخ‌های استرس، رفتار خطر) و تجارب ۱-اطلاعات آموزشی و نوشتاری، تمرین‌های خود نظارتی ۲-آموزش مهارت‌های کاهش اضطراب ۲-آرمیدگی ۲-آرمیدگی عضلانی تدریجی، تصویر سازی هدایت شده، خود زادها، مراقبه، تنفس دیافراگمی ۳-اصلاح ارزیابی‌های شناختی ۳-تکنیک‌های مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی ادامه مطلب…

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحد های …

فراهم‌سازی رهبری استراتژیک در امر یادگیری ۷۶ یادگیری سطح سازمانی ۹۲ ابعاد سازمان یادگیرنده(کل) ۱/۹۶ آمادگی برای تغییر نگرش شناختی ۵/۸۵ نگرش احساسی ۷/۹۲ نگرش رفتاری ۵/۹۲ آمادگی برای تغییر(کل) ۵/۹۵ ۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:در این تحقیق از ۲ نرم افزار SPSS و LISREL استفاده‌شده است. ابتدا برای ادامه مطلب…

عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان …

زیرا، کودکان خردسال‌تر به خوبی کودکان بزرگتر، انطباق نمی‌پذیرند. این امر به خصوص وقتی جدی است که، افزایش تعداد کودکان زیر پنج سالگی را که گرفتار طلاق می‌شوند، مشاهده شود. یک معضل عمده، این است که کودکان توسط پدر و مادرهایشان، به عنوان حربه‌ای علیه یکدیگر استفاده می‌شوند. این معضل. ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۵

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش مورد تائید قرار گرفت لذا قیمت مناسب و ارزانتر بودن محصول در مقایسه با خرید سنتی بر تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت تاثیرگذار بوده و شدت رابطه بین دو متغیر ۴/۴۳ ادامه مطلب…