تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول …

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۶

۲-۵ سرمایه اجتماعی و امنیت یکی از مهمترین عواملی که میتواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند، سرمایه اجتماعی است که هزینه های کنترل را کاهش میدهد و موجب تقویت همبستگی اجتماعی میشود. به عبارت دیگر، ابزارهای درونی بیشتر از ابزارهای بیرونی می توانند در ایجاد امنیت موثر باشند(سویزی ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳۵

تاریخچه موسیقی(۱۳۸۹). وبگاه شبکه سوم سیما، چهارشنبه ۱۵ دی.جواهر زاده، فرید (۱۳۹۰). سنجش آثار اقتصادی گردشگری. پایگاه خبری دنیای صنعت. بازیابی در سایت: www.donyayesanat.com.حبیب، فرح.، حسینی نیا، مهدیه (۱۳۹۲). تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگی (بررسی چند مصداق جهانی). هویت شهر. شماره ۱۴٫ صص ۵-۱۶٫حسینی، ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۴

بررسی نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری. ۱-۵-۲ اهداف فرعی بررسی تاثیر انواع موسیقی بومی در جذب گردشگر. بررسی تاثیر اشکال اجرائی موسیقی بومی در جذب گردشگر. بررسی تاثیر اجرای موسیقی در مکان های گردشگری در جذب گردشگر. بررسی تاثیر گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر. ۱-۶ فرضیه ادامه مطلب…