بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس …

 ۲-۴-۱ تعاریف، مفاهیم و ضرورت هوش فرهنگی:گرچه بهره هوشی از سال های دور مورد توجه روانشناسان قرار داشته و آزمون های بسیاری برای سنجش و تقویت آن ارائه گردیده است، اما ابعاد جدید هوش مانند هوش عاطفی و هوش فرهنگی تنها در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته ادامه مطلب…

پژوهش – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد …

۲۱-قیمت پایین ۵ ۲     جمع کل ۸۲ ۵۴     ادامه ضمیمه شماره چهار(پرسشنامه شماره چهار)پرسشنامه چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانیاعضای محترم تیم تصمیمبا توجه به این که در گام اول و دوم این پژوهش (کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD)) به منظور توسعه محصول با ادامه مطلب…

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچکان …

ضمائم وپیوست هاپرسشنامه شماره یکپرسشنامه شناسایی انتظارات، خواسته‌ها ونیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانیمشتری گرامیبا توجه به این که پایان‌نامه کارشناسی ارشد اینجانب در رشته مدیریت بازرگانی پیرامون موضوع “کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری‌گرایی در شرکت گلچکان زمانی” در حال انجام می‌باشد و از آنجایی که ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

۳-تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در هریک از این ابعاد از دید مشتریان): از مشتریان خواسته شد که اهمیت ابعاد کیفیت تعیین شده مشخص و عملکرد شرکت را نیز در مورد این ابعاد تعیین نمایند. (پرسشنامه شماره دو)در ابن مرحله ادامه مطلب…

مضامین کلیدی در مفهوم چابکی

  به نقل از جعفر نژاد و شهائی (۱۳۸۶) : برای چابکی در سازمان، چهار مفهوم کلی تعریف می شود:مدیریت شایستگی‌های کلیدی، سازمان مجازی ، قابلیت نوسازی سازمان ، و سازمان دانش محور . مدیریت شایستگی‌‌های کلیدی: نخستین ‌مفهوم نهفته در پارادایم چابکی، شایستگی‌های کلیدی است. مثلا، شایستگی‌های‌ کلیدی ‌نیروی ادامه مطلب…