تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول …

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۷

برای ایجاد اقتدار و سرمایه اجتماعی هم باید به عوامل فردی و هم به عوالم سازمانی به ویژه عوامل بیرونی سازمانی که در متن به آن اشاره شده توجه شود. ۲-۷ سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس این گونه اذعان شده است که سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

جا که اجتماع یا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند یا برخلاف منافع جامعه کار می کنند (سارقان ،کاتل های خرید و فروش مواد مخدر وغیره). عضویت دریک جامعه به غایت یکپارچه فوایدی دارد ولی در مقابل دارای هزینه های سنگینی نیز هست ودربعضی موارد این هزینه ها ادامه مطلب…

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۹

مشخص است که آماره F در الگوهای پنل میتواند بزرگتر باشد و لذا احتمال معنادار بودن کلی رگرسیون یعنی پذیرفته شدن نقش متغیرهای توضیحی که مهمترین هدف تحلیل رگرسیون و ابزاری برای سیاستگذاری است، به میزان قابلتوجهی بیشتر خواهد بود.داده های پنل از واحدهای کوچکی مانند افراد، شرکتها، خانوارها یا ادامه مطلب…

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۸

– واجمن۱ (۲۰۰۴) در فرایند توسعه اقتصادی جوامع، روند تحرک نیروی کار، انتقال از کشاورزی به صنعت، تجارت و خدمات، پیشرفت های تکنولوژی، تأثیر بسیاری بر فرصت های اشتغال زنان گذاشته است. این بدان معنا نیست که جهت تغییرات تکنولوژی به نفع زنان در حال تغییر است.-سازمان بین المللی کار۲ ادامه مطلب…

فایل – تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۴

رشد بلندمدت در این الگو همانند مدل سولو است یعنی رشد سرانه ها برابر رشد تکنولوژی است، اما سوال مهم این است که «نرخ توسعه فناوری در طول مسیر رشد متوازن چیست؟»از(۲-۳۵ بالا) میتوان نوشت:(۲-۳۶ ) ازآنجاییکه در طول مسیر رشد متوازن  مقدار ثابتی است، در این راستا باید رشد صورت و ادامه مطلب…

تحقیق – تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۵

عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت بالاتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (موسوی خامنه،۱۳۷۱) ب) موانع اجتماعیناکافی بودن ادامه مطلب…

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی

پائین بودن سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، که با موفقیت بلندمدت یا تعادل حالت پایدار ارتباط دارد باعث سریعتر شدن نرخ رشد می شود. این خاصیت ناشی از فرض بازده نزولی سرمایه است. اقتصادهایی که نسبت سرمایه به کارگر کمتری دارند، متمایل به نرخ های بازده بالا و ادامه مطلب…