بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

با توجه به جدول ۴-۱۸ میتوان مدل نهایی این تحقیق را ارائه نمود. همانگونه که در شکل مشاهده میشود روابط تأیید شده با رنگ کامل و روابط تأیید نشده بصورت نقطه چین نمایش داده شده است. شکل ۴-۸- نتیجه نهایی از مدل مفهومی تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری هر تحقیق ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت …

سرعت و چابکی نقش تعیین کننده در ورزش های مختلف دارد، و رشته ورزشی فوتبال، هندبال از این قاعده مستثنی نیستند. سرعت و چابکی برای پیشبرد اهداف تاکتیکی رشته های فوق لازم و ضروری می باشد، تاکنون مطالعات کمی در این زمینه انجام گرفته، که به بررسی شاخص های آنتروپومتریک ادامه مطلب…

علمی : تحلیل فراوانی حداکثر شدت بارندگی روزانه در استان سیستان و بلوچستان- قسمت ۶

۲۴۸/۲ ۰۲۳/۳ ۶۵۶/۳ ۳۷۲/۴ (Chow, 1951)فرمول های مورد استفاده در تعین بهترین توزیع آماری شامل میانگین انحراف نسبی (MRD)[8] و میانگین مربعات انحراف نسبی (MSRD)[9] به ترتیب و توسط روابط زیر تعیین می شوند:(۳-۱۱)(۳-۱۲)در فرمولهای فوق منظور از  داده های واقعی حداکثر شدت بارش روزانه ومنظور از  داده های برآورد شده از هرکدام از ادامه مطلب…

پژوهش – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

رامپرسد[۵۱] (۲۰۰۲) دانش را تابعی از اطلاعات ، فرهنگ ، مهارت ها بیان می کند و به شکل زیر نمایش می دهد. (مهارت ها ، فرهنگ ، اطلاعات ) تابع = دانش(عدلی ، ۹ :۱۳۸۴)گاندر و متس[۵۲] (۲۰۰۲) یکی از ویژگی های عملی دانش را گفتگو می داند قرن ها ،کتاب وظیفه ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

حدود یک دهه بعد از کار لونتال[۱۴۰]، ساشکین و ویلیامز[۱۴۱]، نُه شکل انصاف را تشخیص دادند که با ادراک افراد رابطه داشت.۱- اعتماد trust : اطمینانی که کارکنان به مدیریت دارند و درجه ای که کارکنان به آنچه مدیریت می گوید اعتقاد دارند.۲- ثبات یا همسانی consistency : رفتار مدیریت، نظم ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با …

پژوهشهای گوناگون بیانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تاثیر گذار است(سیدجوادین، ۱۳۸۶، ص۵۶).درک عدالت تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد: (ناصری و دیگران، ۱۳۸۶، ص ۴۱)۱- پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند.۲- رویه های سازمانی۳- خصوصیات ادراک کننده۲-۴-۶) کانونهای عدالت سازمانیکارهای جدید ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

۲٫بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار۳٫مشارکت کارکنان در تصمیم گیری۴٫ارزیابی عملکرد کار کنان به منظور ایجاد بازخورد کاری۵٫تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی۶٫حذف موانع کاری۷٫تاکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود۸٫ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه۹٫حذف تبعیضها و روابط نا مناسب افراد در محیط کار۱۰٫استقلال نسبی ادامه مطلب…

مدل چابکی سازمانی

  اجزای این مدل در زیر به تشریح آورده می شود: -رهبری: شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تامین کنندگان است. . این کار می‌تواند توانایی درکنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصتها و تهدیدها را شامل گردد. شریف ادامه مطلب…