تعیین میزان رابطه مدیریت تعارض و سطوح عزت نفس با میزان نشاط در دبیران …

آموزش و پرورش اصلی ترین ارگان تعلیم و تربیت  کشور است. معلمان به عنوان اصلی ترین نیروی انسانی تاثیر گذار بر دانش آموزان  در تربیت محسوب می شوند. با توجه به تعریف، نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری ادامه مطلب…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۶

پرادو[۷۰](۲۰۰۶) به بررسی رابطه هوش فرهنگی و عدم اطمینان محیطی دریافتی مدیران ۲۷ کشور از طریق شبکه وسیع جهانی اینترنت پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی اهمیت و کاربرد بسیار زیادی در شناخت و ارزیابی عدم اطمینان تجاری بین المللی دارد.تمپلر و همکاران[۷۱] (۲۰۰۶) ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس …

شاخص سوال هوش دانشی یا شناختی مطمئنم می توانم که شرایط تجاری و خرید را در یک فرهنگ متفاوت به کار گیرم. من رفتار کلامی ام را وقتی که در تعامل فرهنگی به آن نیاز است تغییر می دهم. من مکث و سکوت را در موقعیت های بین فرهنگی متفاوت بکار ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها …

۵۴٫Souza, Juvenilson de, Gomes, Antônio Carlos, Leme, Lucas, & Silva, Sergio Gregorio da. (2006). Changes in metabolic and motor performance variables induced by training in handball players. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 12(3), 129-134.۵۵٫Srhoj, Vatromir, Marinović, Mladen, & Rogulj, Nenad. (2002). Position specific morphological characteristics of top-level male handball players. Collegium ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه …

همان طور که در جدول ۴-۱۱ مشاهده میشود، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که از بین شاخصهای آنتروپومتریک فوتبالیستها، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی رابطه منفی و معنیدار داشتند.فصل پنجم۵-۱٫ مقدمهفصل حاضر شامل چهار بخش میباشد. در بخش اول، خلاصه ادامه مطلب…