ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

بخش سومتعهد سازمانی۲-۳)بخش سوم: تعهد سازمانی۲-۳-۱) مقدمهکارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر که شرکتها و سازمانها، بزرگتر می شوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

۱-بازشناخت،پرداخت و ترفیعات: بر طبق نظریه حمایت سازمانی ایجاد فرصتهای مساعد پاداش دهی با ارزیابی مثبت از مشارکت کارکنان و در نتیجه مشارکت شان در حمایت سازمانی ادراک شده ارتباط دارد. در این مطالعات کارکنان خواستار مساوات و عادلانه بودن پیامدهای سازمانی (حقوق،ترفیع و…) در مقایسه با دیگران بودند.۲-امنیت شغلی: اطمینان از ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

-دیده شدن و ارتباط موثر:ارتباط موثر و تعاملی مدیر با کارکنان از طریق نظاره کردن بر کارکردشان و در جریان قرار گرفتن علائق آنها و اطلاع مدیر از چالشهای کارکنان و گوش دادن به آنها.-قدردانی:قدرشناسی باید دقیق و مشخص بوده و همچنین تخصیص پاداش به شکلی ملموس باشد که افراد ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

-از دیگر هزینه های غیر مستقیم ترک خدمت اثرات منفی احتمالی است که بر روحیه کارکنان شرکت ممکن است داشته باشد.بگونه ای که حتی ممکن است موجب ترک خدمت دیگر افراد نیز گردد)رجبی تربه بر،۱۳۸۶،ص۴۳).همچنین هوم و گریفت و کاسیو هزینه‌ های ترک خدمت کارکنان را به شرح ذیل برشمردند:۱- ادامه مطلب…