نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت …

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های ادامه مطلب…

بررسی تأثیر آموزش خود تحولی بر تحول اخلاقی نوجوانان شهر اصفهان و تعیین رابطه ی تحول اخلاقی با …

: یکی از ابعاد عمده رشد اجتماعی انسان، تحول اخلاقی است. رشد ارزشها و باورهای اخلاقی پدیده بسیار پیچیده ای است که باید جوانب مختلف شناختی, روانی , رفتاری و فرهنگی اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. شکل گیری اخلاق و تحول آن در کودکان و نوجوانان در نظریه ها و ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۷

از آنیماهای ذکر شده در داستان داراب به جز ناهید و خواهر دوم طمروسیه، بقیه زنانی متأهل هستند که همسر و فرزند را ترک میکنند و به دنبال میل و خواسته خود میروند، از این نظر حتی آنیماهای مثبت داستان، نقطهای تاریک در خود دارند و هیچکدام به طور کامل ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل …

ابراهیمی و همکاران (۱۳۸۶) در مطالعه‌ای حساسیت و ویژگی پرسشنامه را در بهترین نقطه برش (نمره ۲۴) به ترتیب ۸۰/۰ و ۹۹/۰ و ضریب روائی ملاکی، ضریب پایائی تنصیف و آلفای کرونباخ را به ترتیب ۷۸/۰، ۹۰/۰ و ۹۷/۰ گزارش نموده‌اند. در بررسی نوربالا و همکاران (۱۳۸۷) بهترین نمره برش ادامه مطلب…