ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی رویکرددرمانی روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویان دختر

روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت[1] تقریباً شامل همه انواع روان درمانی کوتاه مدت و مداخله در بحران است. دوانلو شرایط خاصی برای پذیرش و انجام روان درمانی مراجعین مدنظرقرارداده است. برای مثال در این رویکرد به وجود کارکردهایی از ایگو برای کار روان درمانی، اهمیت زیادی قائل می شوند. ادامه مطلب…

بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم این اختلال با کیفیت زندگی در بازماندگان

در این فصل ابتدا به معرفی، تعریف و بررسی اختلال استرس پس از ضربه، سیر تاریخی این اختلال، علائم اختلال، اختلال استرس پس از سانحه در کودکان، شیوع اختلال، مدل های اختلال، اختلال فشار روانی حاد، علائم فشار روانی حاد پرداخته می شود. در بخش بعدی به بررسی مفهوم کیفیت ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر …

( COMSTRAT ): سیستمی برای تصمیمات استراتژیک بازاریابی با تاکید ویژه بر جایگـاهیابی رقابتی (ماتین هو و همکاران ۱۹۹۳‌، ۱۵۶).( MARSTRA ): سیستم هوش شبکهای برای توسعه استراتژیهای بازاریابی و ارزیابی فاکتورهای بازاریابی استراتژیک (‌لی ۲۰۰۰، ۱۵).( GLOSTRA ): سیستم هوش شبکه ای برای توسعه و بهبود استراتژیهای بازاریابی جهانی ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، …

مقدار تی سطح معناداری هموگلوبین گلوکوزیته کنترلآزمایش ۵۲/۷۰۷/۷ ۵۸ ۲۳/۱ ۲۲۵/۰ همانطور که یافته‌های جدول ۴-۱۵ نشان می‌دهد تفاوت میان دو گروه کنترل و آزمایش در هموگلوبین گلوکوزیته معنادار نمی‌باشد . لذا برای بررسی تفاوت میان دو گروه کنترل و آزمایش پس از آموزش گروهی مدیریت استرس، آزمون تی تست ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون …

۱-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر تاب آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد.۲-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برکانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تأثیر دارد .۳-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی‌ بیماران دیابتی تاثیر دارد.۴-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برهموگلوبین گلوکوزیته بیماران ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، …

با توجه به اینکه در این تحقیق از شیوه مدیریت گروهی استرس به شیوه شناختی رفتاری وآرام سازی عضلانی استفاده شد و با توجه به اینکه تکنیک‌های شناختی رفتاری بویژه آرام سازی عضلانی مستقیما بر علائم جسمانی تمرکز داشته وشیوه آرام کردن و کاهش تنش را به فرد می آموزدوباعث ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل …

ابراهیمی و همکاران (۱۳۸۶) در مطالعه‌ای حساسیت و ویژگی پرسشنامه را در بهترین نقطه برش (نمره ۲۴) به ترتیب ۸۰/۰ و ۹۹/۰ و ضریب روائی ملاکی، ضریب پایائی تنصیف و آلفای کرونباخ را به ترتیب ۷۸/۰، ۹۰/۰ و ۹۷/۰ گزارش نموده‌اند. در بررسی نوربالا و همکاران (۱۳۸۷) بهترین نمره برش ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت …

انتخاب تصادفی T2 X T1 R گروه آزمایش T2 _ T1 R گروه کنترل ۳-۱-۲-جامعه آماری و نمونه پژوهشجامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از، تقریبا نهصد و پنجاه نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شیراز از یکسال قبل به انجمن دیابت مراجعه و تشکیل پرونده ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون …

الف) اهداف ب) راهبرد‌ها ج) تکنیک‌ها ۱-افزایش آگاهی فراهم کردن اطلاعات (پاسخ‌های استرس، رفتار خطر) و تجارب ۱-اطلاعات آموزشی و نوشتاری، تمرین‌های خود نظارتی ۲-آموزش مهارت‌های کاهش اضطراب ۲-آرمیدگی ۲-آرمیدگی عضلانی تدریجی، تصویر سازی هدایت شده، خود زادها، مراقبه، تنفس دیافراگمی ۳-اصلاح ارزیابی‌های شناختی ۳-تکنیک‌های مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی ادامه مطلب…