ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه …

علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران :انتشارات بعثت.علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران :انتشارات بعثت.علاقه بند،علی.(۱۳۷۷). جو سازمانی مدرسه،فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش،شماره ۲۰٫علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مدیریت عمومی. تهران :انتشارات روان.عسگریان ،مصطفی. (۱۳۷۸). روابط انسانی و رفتار سازمانی.تهران :انتشارات امیرکبیر.قاسمی نژاد،افسر. (۱۳۸۱).تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی …

۱٫ از یافته های مهم این تحقیق تاثیر قوی فرهنگ اجتماعی و به تبع آن فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هر آموزشگاه در انتخاب سبک رهبری مدیران است .۲٫ سبک رابطه مدار و توجه به روابط انسانی در محیط کار با اثر بخشی آنان رابطه مستقیم دارد . مدیرانی که ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۲- اتحادیه های کارگری که در سال های دههْ ۱۹۳۰ شکل گرفت و بر مفهوم تعریف رضایت شغلی تأثیر به سزایی گذاشت .تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران ،و سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن زمان وجود نداشت ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۶۰ ………………………… داشتن شانس برای ارتقا۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ داشتن تماس زیاد با مردم۸۳ ………………………… داشتن ساعات کار انعطاف پذیر اقتباس از (Hugick and leonard 1991)و بر این اساس پول[۵۷] عواملی مانند سن ،تفاوت های فرهنگی ،جنسیت ،تفاوتهای نژادی به خصوص در ایالات متحده را در احساس نسبت به شغل مؤثر می داند .واین ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

نمودار ۲-۱۲ مدل رضایت شغلی بر اساس نظریات پول سپکتر (۱۹۹۷)پیامدها…………… حالت های روانشناختی …. ویژگی های اصلی شغلاقتباس از (paul.spector,1997:32)ویژگی ها توصیف ویژگی ها۱- تنوع مهارت ها تعداد مهارت های متفاوت برای انجام یک شغل۲- هویت شغل یک کارمند یک شغل یا قسمت عمدهْ یک شغل رابه تنهایی انجام می ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

-از دیگر هزینه های غیر مستقیم ترک خدمت اثرات منفی احتمالی است که بر روحیه کارکنان شرکت ممکن است داشته باشد.بگونه ای که حتی ممکن است موجب ترک خدمت دیگر افراد نیز گردد)رجبی تربه بر،۱۳۸۶،ص۴۳).همچنین هوم و گریفت و کاسیو هزینه‌ های ترک خدمت کارکنان را به شرح ذیل برشمردند:۱- ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

بیماری طویل المدت تغییر مسیر شغلی و حرفه ایعوارض جسمانی یا روانی حاد درخواست همسر خیر(اجتناب ناپذیر)مرگ(فوت) نیاز به ماندن در خانهشکل(۲-۱)تقسیم بندی انواع ترک خدمت ها(ابلسون،۱۹۸۷)یافته های علمی نشان می دهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود، یعنی، کارکنان ادامه مطلب…