شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­های کوچک و متوسط (SME) در صنعت نرم افزاری ایران

نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است(دیک و بوسو،1994). وفاداری مشتری، می ­تواند منجر به هزینه های بازاریابی پایین­تر شود،  مشتریان بیشتری را جذب کند، و روی معامله موثرباشد (آکر، 1997). مدیران با شناخت نسبت ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل …

۵: بین ریسـک ادراک شده مالیات دهندگان نسبت به پرداخت الکتـرونیکی مالیـات و رضایـت آنها رابطه معناداری وجود دارد .۳-۵ روش و ابزار گردآوری داده هابه منظور مطالعه و تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی کرمانشاه و به منظور دستیابی به هدف نهایی تحقیق، در این پژوهش ادامه مطلب…