بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل …

۲-۴-۱) رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: بر اساس نتایج تحقیقات قبلی مشخص شده است که اشتراک بهترین تجربیات ترویج و اجرای ایده های جدید را در دریافت کننده های دانش تشویق میکند (بعنوان مثال Nonaka, 1994; Plessis & Africa, 2007). با اشتراک بهترین تجربیات در واقع ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی …

در سالهای اخیر تحقیقات هوش مصنوعی، برای پدیدآوری نرم افزارهایی که بتوانند فکر کنند، آغاز گردیده است و در این میان انسان در جستجوی سیستمهایی مشابه انسانهای کارشناس میباشد. لذا به عنوان شاخهای از رشته وسیع هوش مصنوعی، تصور سیستم خبره، تصور برنامه کامپیوتری بود که توانایی جایگزینی با فرد ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

چون حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است بنابراین اندازه گیری ویژگی طرح پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه غیر ممکن است. خوشبختانه به طور معمول اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک اعضای جامعه ضروری نیست بلکه کافی است تا نمونه ای از ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل …

۵: بین ریسـک ادراک شده مالیات دهندگان نسبت به پرداخت الکتـرونیکی مالیـات و رضایـت آنها رابطه معناداری وجود دارد .۳-۵ روش و ابزار گردآوری داده هابه منظور مطالعه و تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی کرمانشاه و به منظور دستیابی به هدف نهایی تحقیق، در این پژوهش ادامه مطلب…