پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

شیمیایی اشاره و از کنفرانس خلع سلاح و همه دولتها خواست تا جهت اعمال این ممنوعیت تمامی تلاش های خود را به کار گیرند.( 115/44، 1989، UN) در 4 دسامبر 1990 بار دیگر مجمع عمومی با قطعنامه ای شبیه قطعنامه های قبلی به اهمیت تدوین کنوانسیون سلاح های شیمیایی پرداخت. و از افزایش حضور کشورها […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

کنوانسیون برخوردار است. وجود سیستم بازرسی و موارد شمول آن، کلیه فعالیت های اقتصادی، نظامی و صنعتی را در بر می گیرد. این بازرسی ها به شکل بازرسی دوره ای (منظم) و بازرسی اتهامی می باشد. که در بازرسی دوره ای با اعزام بازرس به کشورهای عضو و سرکشی به مراکز و تأسیسات آنها جهت […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

همچنین از گلوله های که موجب آزار و خرابی بیش از نیاز می گردد. بحث حقوقی زیادی در این مورد وجود دارد که آیا این مقررات شامل سلاح های شیمیایی که در آینده تولید می گردد نیز می باشند یا خیر؟ همچنین شمول آن بر سلاح های شیمیایی غیر کشنده مورد تردید است.( 74 ،1972 […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل

تسلیحات ارائه شود، به منظور حفظ اصولی که برپا کرده‌اند و برای مشورت در خصوص ضروریات جنگی (مطابق حقوق بشریت) در سن پطرزبورگ گرد هم آیند.(روسو، 1369، 132) با پذیرش این اعلامیه که مؤید حقوق عرفی نیز بوده است کاربرد پرتاب شونده های که دارای خسارت زیاد می باشد منع شده است. نکات قابل توجه […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد شرایط آب و هوایی

این سلاح ها چه از لحاظ فنی و ماهیتی با یکدیگر متفاوتند. تعریف و ماهیت سلاح های شیمیایی عنوان شد اما در خصوص سلاح های میکروبی باید عنوان کنیم که همانگونه که که برخی به صراحت عنوان کرده اند «ارگانیسم های زنده یا مواد مسری ناشی از آنها که برای ایجاد بیماری یا مرگ در […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

1203 بودند . این قطعنامهها همانند قطعنامههای علیه عراق، همه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بودند قطعنامه 1160 خواستار حل سیاسی مشکل کوزوو گردید و یک تحریم تسلیحاتی بر یوگسلاوی اعمال کرد. قطعنامه 1199 تأکید داشت که وخامت وضعیت کوزوو تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است،‌خواستار پایان منازعه شد و اقداماتی را […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع مداخله بشردوستانه

تعیین کننده عرف بینالمللی میباشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. مبحث اول: مداخله بشردوستانه مداخله بشردوستانه مفهوم مهمی در عرصه بینالمللی و حقوق بینالملل بوده است و همواره یکی از مسایل اساسی مرتبط با گستره ممنوعیت توسل به زور جلوه گر شده است. در این مبحث با توصیف مداخله بشردوستانه و بررسی تاریخی این […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع سازمان ملل متحد

کشورها بطور معمول در زمینههای اطلاعاتی، قضایی، مالی، اقتصادی و خدماتی (حمل و نقل) صورت میگیرد. چنانکه گفته شد تروریسم بینالمللی از آن دسته از معضلاتی است که صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم میباشد . شورای امنیت تا پیش از […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق با موضوع دفاع پیشدستانه

این حمله پیشدستی از وقوع یک حمله قریبالوقوع از سوی دولت های عربی صورت گرفته است. در این قضیه هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی، پیشنهاد مربوط به محکومیت اسراییل را مبنی بر اقدامات تجاوزکارانه آن کشور رد کردند. و شورای امنیت علیرغم صدور قطعنامههای 233، 234، 235، 236 و 237 که پشت سر […]