پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع عقلانیت محدود

معلومات ناقص طرفین از آینده بر قرارداد مؤثر است. چه همواره بین زمان انعقاد و اجرای قرارداد فاصله وجود دارد و دو طرف از پیش‌بینی تمامی احتمالات آینده ناتوان هستند. باید دید چگونه میتوان قراردادی که با احتمالات مبهم آینده سازگار باشد منعقد نمود؟ برخی معتقدند آینده مبهم است و خطر به همراه دارد. ولی […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع تعدیل قرارداد

کالا طرفین قرارداد به عرفهایی که از آن آگاهی دارند یا میبایستی بدان آگاه باشند و در تجارت بین‌الملل به طور گسترده برای طرفین قراردادهای مشابه در تجارت خاصی شناخته شده و رعایت میشود به طور ضمنی پایبندند. از این نظر، نقصهای قراردادی به معنای پذیرش قانون و عرف در تنظیم روابط است(ماده 320 ق.م.). […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد سازمان ملل متحد

ظرف مدت180روز بعد از تاریخ تسلیم شصت و پنجمین سند تصویب لازم الاجرا می گردد، ولی تحت هیچ شرایطی زودتر از دو سال از زمان افتتاح آن برای امضاء لازم الاجرا نمی گردد.برای دولتهایی که اسناد تصویب یا الحاق آنها بعد از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون تودیع خوهد شد، کنوانسیون برای آنها روز سی […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع تفسیر قرارداد

مالیات توسط فروشنده یا خریدار حرفی به میان نیامده باشد، قرارداد حاوی شرط ضمنی پرداخت مالیات توسط متعهد است . بنابراین میتوان شروط ضمنی را با توجه به نوع قرارداد و ارده مشترک و مقررات موجود در موضوعات دیگری از جمله ثمن و مقدار مورد معامله گسترش داد.4.1.1.2 نقد و بررسی نظریه تا کنون نظریه […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع منافع خصوصی و اجتماعی

ناپذیری وارد میکند. قراردادها افراد را نسبت به آینده مسلط میکنند و این علت وجودی آنها است. توضیح مطلب آن که افراد با انعقاد قرارداد، وضعیتهای احتمالی آینده را با توجه به آنچه از پیش تعیین نمودهاند، نسبت به خود بیاثر میسازند و خود را از خطرات احتمالی میرهانند. در حالی‌که تکمیل قرارداد به موجب […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات

ا حقوق را مکلف میکند از تحمیل مسئولیت بر افرادی که بیشترین ارزش را برای آنان میشناسند خودداری کند .2.1.2.3.5.2 اقسام قواعد تکمیلی2.1.2.3.5.2.1 قواعد تکمیلی کیفریاگر نقص قرارداد ریشه در انحصار و یک طرفی بودن اطلاعات داشته باشد، میتوان قواعد تکمیل کنندهای برای پوشش خلأهای قراردادی و اشتراک گذاری اطلاعات تنظیم کرد. میتوان با تحمیل […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

گرفته از گزارش هیئت کارشناسی مبنی بر استفاده دو طرف باشد برای رسیدگی به دیگر شکایت ها بدان گونه که ایران درخواست کرده بود ساز و کارهایی را مورد توجه قرار نداده است. همچنین منطوق قطعنامه به صورتی است که تعهد حقوقی الزام آوری برای پیروی از تعهدات ناشی از دیگر منابع حقوق بین الملل […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

بوده است.میزان و مقدار گاز خردلی که مورد استفاده قرار گرفته با توجه به محدودیت زمانی و امکانات منابع قابل اندازه گیری نبود با این وجود با توجه به بیش از 700 مصدوم جنگی در تهران و اهواز که ما عملاً مشاهده نمودیم، به نظر می رسد دامنه کاربرد سلاح شیمیایی در سال 1986 بسیار […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع تفسیر قرارداد

ت حقوقی قراردادهای باز 102 4.2.1 گفتار نخست: ماهیت قراردادی 103 4.2.1.1 قرارداد معین(بیع واجاره) 103 4.2.1.2 قرارداد خصوصی 104 4.2.2 گفتار دوم: ماهیت پیشقراردادی 106 4.3 مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی 107 4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز 107 4.3.1.1 قرارداد تأمین 108 4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم 110 4.3.2 […]