منبع تحقیق با موضوع قانون آیین دادرسی

…………………………………. 21گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ……………………………………….. 21گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………. 22مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………………… ادامه مطلب:

Posted On :

تحقیق حقوق رایگان با موضوع عقلانیت محدود

معلومات ناقص طرفین از آینده بر قرارداد مؤثر است. چه همواره بین زمان انعقاد و اجرای قرارداد فاصله وجود دارد و دو طرف از پیش‌بینی تمامی احتمالات آینده ناتوان هستند. ادامه مطلب:

Posted On :