دسترسی متن کامل – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۳

اسطورهشناسان درباره منشأ اسطوره نظرات متفاوتی عنوان میکنند. فریزر خاستگاه اسطوره را در آیین باروری مردمان باستان میداند. از نظر الیاده۱ منشأ اسطوره، داستان آفرینش است. از نظر «مولر»۲ افسانه و اسطوره «حاصل ضعف ذاتی زبان است؛ زیرا که دلالت زبانی همیشه حاوی نوعی ابهام یا ایهام است و افسانه ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۴

۳- ۱- ۶٫ ساخت خانهطبق نظریه الیاده، انسان بدوی در هر کاری حتی امور عادی زندگی، به تقلید از نمونه های زمان آغازین میپردازد. ساخت هر وسیلهای برای او یادآور آفرینش اولیه است و او با به وجود آوردن و ساختن چیزهای مورد نیاز، لحظه پیدایش را مجدداً بازسازی میکند. ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۵

اما با وجود چنین نیروی عظیم و شگفتآوری که در نظر اقوام بدوی برای شاه وجود دارد، او گاه بسیار ضعیف ظاهر میشود و امری که مرگ وی را تسریع میکند استخفافی است که بر او اعمال میشود: قیصر روم به دلیل خوار شدن به وسیله داراب از غصه میمیرد ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۶

«گفت این آتش چرا کردهاند؟ گفت اینها همه ماهپرستند. چون ماه نهان شود اینها برین هیکل آتش کنند… تا راه غلط نکند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۴۶- ۴۳۷). «ایشان گفتند … ما ماه میبینیم و میپرستیم»(همانجا: ۴۴۳). برای مثالهای دیگر نک: (همانجا: ۴۱۵ و ۴۲۵)خورشید یکی دیگر از اجرام سماوی است که مناطق ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۷

از آنیماهای ذکر شده در داستان داراب به جز ناهید و خواهر دوم طمروسیه، بقیه زنانی متأهل هستند که همسر و فرزند را ترک میکنند و به دنبال میل و خواسته خود میروند، از این نظر حتی آنیماهای مثبت داستان، نقطهای تاریک در خود دارند و هیچکدام به طور کامل ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۸

غالباً بین آغار سفر قهرمان و حوادث قبل از آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. حادثهای باعث میشود سفر قهرمان ضروری شود. حمله دشمن، مشکلات کشور، گرفتاری افراد، آمدن اژدها یا موجودات دیگر هر یک دلیلی برای آغاز سفر هستند. در دارابنامه، اختلاف درباریان با ملکه(همای) بر سر زنده ماندن داراب عامل ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۹

۳- ۴٫ کهنالگوی قهرمان در داستان اسکندرقهرمان تجلی آرزوهای بشر برای غلبه بر مشکلات و موقعیتهای دشوار و رسیدن به اهدافی است که دور از دسترس مینماید و تا آرزوها و خواسته های نامتناهی بشر وجود دارد، در هر زمان و هر مکانی قهرمان پروری و ظهور و تولّد قهرمان ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۱۰

بسیاری از گره های مسیر طولانی سفر اسکندر به دست او گشوده میشود از جمله کشتن نوط، رهایی اسکندر از دست ملک زنگیان، تدبیر برای عبور از تاریکی، روش رهایی از مرغان غولپیکر، همچنین او راهنمای اسکندر در سرزمین گلیمگوشان و در شهرستان سیوتان(نک: سایه ها) است. مناره مصر و ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی

طرسوسی در دارابنامه، بارها هدف اسکندر از سفر را تبلیغ اسلام میداند و این امر ناشی از خلط زمان و مکان در روایات اینگونه است. «اسکندر بفرمود تا بزرگان شارستان را بخواندند و دین اسلام بر ایشان عرضه کردند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۵۶) . در نامه بوراندخت به اسکندر آمده است: «این طریق ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۲۳

درون گروهی ۶۴۲/۴۱ ۶۶ ۶۳۱/۰ – – نهایی ۷۵۳/۴۴ ۷۰ – – – ۴-۶ رتبه بندی به روش تاپسیس فازیتکنیک تاپسیس (Topsis) یا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل، که نخستین بار به وسیله ونگ و یون در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، یکی از روش‌های تصمیم گیری چند ادامه مطلب…