سامانه پژوهشی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با بهره گرفتن از روش های …

اکنون مونومرهایی که میخواهیم روی آنها محاسبات را انجام دهیم دقیقاً مشخص کردهایم. این آلکیلها از متیل شروع می شود و هر بار با افزایش یک گروه متیلن طول استخلاف به اندازه یک کربن افزایش مییابد. محاسبات بهینهسازی روی ساختار این مونومرها انجام میگیرد.در شکل ۵-۲ نمایش یک مونومر ۳- ادامه مطلب…

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

Modified Perdew-Wang one parameter hybrid for kinetics لازم به ذکر است که نام اکثر روشها از نام پژوهشگرانی گرفته شده است که روی آنها کار کرده اند. به عنوان مثال باب پار[۹۳] یک شیمیدان کوانتوم در دانشگاه کارولینای شمالی است. لی[۹۴] و یانگ[۹۵] دانشجویان او بودند. مقاله سال ۱۹۸۸ آنها یکی از مقالات ادامه مطلب…

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

۴-۵-۳- نرمافزار گوسینگوسین یک نرمافزار محاسباتی شیمی کوانتومی است که برای محاسبه بسیاری از خواص مورد استفاده قرار میگیرد. گوسین توانایی محاسبه انرژی اوربیتالی، قطبشپذیری، ممانهای چند قطبی، طول پیوند، زوایای پیوندی، ترموشیمی، انرژیهای حالت پایه و حالت برانگیخته، سینتیک واکنش، شیمی واکنش، طیفهای رامان، IR ,NMR، آروماتیسیته و بسیاری ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

در این معادله که به معادله شرودینگر معروف است عملگر هامیلتونی H و انرژی E و ψ تابع موج است عملگر هامیلتونی مجموع عملگر انرژی جنبشی و عملگر انرژی پتانسیل است:(۴-۲) H = T + Vکه عملگر انرژی جنبشی و عملگر انرژی پتانسیل به عملگرهای زیر تفکیک میشوند:(۴-۳) H = Tn + Te + Vnn + Vee + VneTn انرژی سینتیک هسته و ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با بهره گرفتن از …

شکل ۳- ۳- مکانیزم روش مککالو در تولید پلیآلکیلتیوفن [۳۳].۳- ۴- ۱- ۲- روش ریک[۷۳]این روش مشابه مککالو است و تفاوت چندانی با روش قبلی ندارد . در این روش از ZnCl2 به جای MgBr2 در روش قبلی استفاده شده است و مکانیزم همان مکانیزم قبلی است. این مکانیزم در شکل ۳- ادامه مطلب…

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

 شکل ۲-۸ ایجاد نوارهای حد واسط در شکاف نواری پلیمرها[۱۶].۲-۶-کاربرد پلیمرهای رساناکاربرد پلیمرهای رسانا در صنایع و نقش انکارناپذیر این مواد در زندگی امروزی چنانکه گفته شد، گستردهتر از آن است که مجال بحث در مورد یکایک آنها در اینجا فراهم باشد. به پارهای از مهمترین کاربردهای این مواد اشاره ادامه مطلب…

بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

P + e–→ P–P– e–→ P+در اینجا باید به این نکته توجه کرد که تقویت با بهره گرفتن از الکترودها صورت میگیرد، اما عوامل تقویت کننده به عنوان یون مخالف، خنثی بودن الکتریکی پلیمر را تامین میکنند.این نوع تقویت هم با بهره گرفتن از الکترولیت مایع و هم با بهره ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

حدود یک دهه بعد از کار لونتال[۱۴۰]، ساشکین و ویلیامز[۱۴۱]، نُه شکل انصاف را تشخیص دادند که با ادراک افراد رابطه داشت.۱- اعتماد trust : اطمینانی که کارکنان به مدیریت دارند و درجه ای که کارکنان به آنچه مدیریت می گوید اعتقاد دارند.۲- ثبات یا همسانی consistency : رفتار مدیریت، نظم ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۱- کارمندی که احساس کند به او ظلم شده، دیگران را مجبور به کم کاری می نماید.۲- کارمند مبنای مقایسه خود با دیگران را تغییر می دهد.۳- کارمند سازمان را ترک می کند(سعادت، ۱۳۸۲، ص۲۶۵).۲-۴-۷-۱-۲)پیامدهای ادراکات نابرابرینکته مهم این است که ادراک رفتار نابرابر، نیروهای انگیزشی ایجاد می کند (که ما باید به آنها ادامه مطلب…

رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با …

پژوهشهای گوناگون بیانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تاثیر گذار است(سیدجوادین، ۱۳۸۶، ص۵۶).درک عدالت تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد: (ناصری و دیگران، ۱۳۸۶، ص ۴۱)۱- پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند.۲- رویه های سازمانی۳- خصوصیات ادراک کننده۲-۴-۶) کانونهای عدالت سازمانیکارهای جدید ادامه مطلب…